/

Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διευθυντής: Νεμπεγλεριώτης Ευάγγελος
Τηλέφωνα: 210 5210637
E-mail: [email protected]

Για θέματα επιδομάτων και λοιπών κοινωνικών παροχών μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου κοινότητας ή να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 210 5210620-623-649 .

Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης
β1. Γραφείο Φιλανθρωπικών Σωματείων
γ. Τμήμα Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων
δ. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
ε. Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ασφάλισης
στ.Τμήμα Υποστήριξης και Κοινωνικής ένταξης  Μεταναστών και Προσφύγων
ζ. Τμήμα Υποδοχής και Υποστήριξης Αστέγων
η. Τμήμα Τρίτης Ηλικίας

Αγίου Κωνσταντίνου 14, 104 31, Αθήνα

210 5210637 [email protected]