/

Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

Διευθυντής: Βλάχος Γεώργιος
Τηλέφωνα: 214 4114000
E-mail: [email protected]

Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.

Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α.    Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β.    Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
γ.    Τμήμα Ελέγχου Στάθμευσης
δ.    Δημοτικό Αστυνομικό Τμήμα 1ης Δημοτικής Κοινότητας
δ1.  Γραφείο Ιστορικού Κέντρου
ε.    Δημοτικό Αστυνομικό Τμήμα 2ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας
στ.  Δημοτικό Αστυνομικό Τμήμα 3ης και 4ης Δημοτικής Κοινότητας
ζ.    Δημοτικό Αστυνομικό Τμήμα 5ης και 6ης Δημοτικής Κοινότητας
η.    Τμήμα Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και Επιχειρήσεις

πληροφορίες

Αγίου Κωνσταντίνου 14, 104 31, Αθήνα

214 4114000 [email protected]