/

Δημοτικές Κοινότητες

Ο δήμος Αθηναίων έχει επτά (7) Δημοτικές Κοινότητες, όπου η κάθε μία εκ των οποίων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη της Οργάνωσης και Λειτουργίας Σημείων Εξυπηρέτησης του Δημότη (Σ.Ε.Δ), ένα σε κάθε Τμήμα που επιτελεί την επαφή των δημοτών με τις υπηρεσίες του Δήμου.
 • Ενημερώνει και πληροφορεί τους δημότες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους.
 • Εκδίδει πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας & γνησίου υπογραφής. Πραγματοποιεί επικυρώσεις εγγράφων.
 • Παραλαμβάνει αιτήσεις δημοτών, ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει αυτές στις αρμόδιες για διεκπεραίωση υπηρεσίες.
 • Καταρτίζει ημερήσιες διατάξεις του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας.
 • Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων, μεριμνά και συντονίζει τις εργασίες για την επίλυση των προβλημάτων της Κοινότητας.
 • Δέχεται έγγραφες ή προφορικές αναφορές δημοτών για θέματα της Δημοτικής Κοινότητας, τις οποίες φροντίζει να διαβιβάσει στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Συνεργάζεται με αρμόδιες υπηρεσίες για θέματα των περιοχών της Κοινότητας.
 • Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας προβάλλει, προωθεί και όπου μπορεί υλοποιεί τις πολιτικές που έχουν στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
 • Συνεργάζεται με τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και το Τοπικό Συμβούλιο πρόληψης Παραβατικότητας, για θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων τους.
 • Αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή Εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Αποφασίζει για τη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μουσικής καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 • Αποφασίζει για τη μετατόπιση περιπτέρων.
 • Προτείνει και εισηγείται αρμοδίως για τους χώρους λειτουργίας λαϊκών αγορών, τις θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
 • Διατυπώνει προτάσεις για:
  α. Την αξιοποίηση των ακινήτων του Δήμου της περιοχής ευθύνης της
  β. Την πολεοδομική ανάπτυξη της περιοχής
  γ. Την συντήρηση δημοτικών οδών, πλατειών & αλσών
  δ. Τις συγκοινωνίες της περιοχής
  ε. Την εκτέλεση νέων έργων και την συντήρηση των έργων που έχουν εκτελεστεί
  στ. Την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
  ζ. Την μέριμνα της περισυλλογής αδέσποτων ζώων
  η. Την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη πνευματικών και κοινωνικών θεμάτων.