/

Συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων με τίτλο: «Αθήνα 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την καινοτομία», η υλοποίηση της οποίας συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020, μέσω του εργαλείου της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ), (υπ’ αριθ. πρωτ. 55/ 10.01.2018 (ΑΔΑ ΩΦΔΦ7Λ7-5ΗΚ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της “Αστικής Αρχής: Δήμος Αθηναίων – ΕΑΤΑ Α.Ε.”), καθώς και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ο Δήμος Αθηναίων υλοποιεί ως Δικαιούχος έργα που συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Αθήνας.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα έργα που υλοποιεί ο Δήμος Αθηναίων στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης:

Τίτλος Πράξης:
ΙΔΡΥΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ (Δ. ΑΤΤΙΚΗ) (Κωδ. Έργου/MIS 5001473)
Συνοπτική Περιγραφή Πράξης:
Μελέτη – κατασκευή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) στην περιοχή του Ελαιώνα Αττικής από τον Δήμο Αθηναίων σε χώρο που παραχωρεί ο ΕΔΣΝΑ. Η κατασκευή του ΣΜΑ γίνεται σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής (Νόμος 3164/02.07.2003) και τις αναθεωρήσεις αυτού και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 129894/07-09-2010 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και την επικαιροποίηση και παράταση αυτής.
Ο ΣΜΑ θα εξυπηρετεί τον Δήμο Αθηναίων και τον Δήμο Αιγάλεω. Το οικόπεδο όπου χωροθετείται το έργο ανήκει διοικητικά στο Δήμο Αιγάλεω.
Η ημερήσια δυναμικότητα του σταθμού θα είναι:
– σύμμεικτα απορρίμματα 400 τόνοι,
– ογκώδη απόβλητα 50 τόνοι και
– πράσινα απορρίμματα 35 τόνοι
Το έργο υλοποιείται με τη μέθοδο Μελέτης – Κατασκευής της εγκατάστασης και των λοιπών έργων και περιλαμβάνει:
-την εκπόνηση της οριστικής μελέτης, της μελέτης εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,
-την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,
-την προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
-τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον ανάδοχο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
Συνολικός Προϋπολογισμός: 13.766.226,39 ευρώ
Απόφαση Ένταξης Πράξης: Πατήστε εδώ (ΑΔΑ: 654Π465ΧΙ8-ΞΨΑ)

Τίτλος Πράξης:
Ενεργειακή Αναβάθμιση μέσω της Αναβάθμισης Βατότητας Πεζοδρομίων και Οδών από την 1η μέχρι την 7η Δημοτική Κοινότητα (Κωδ. Έργου/MIS 5074445)
Συνοπτική Περιγραφή Πράξης:
Αντικείμενο της πράξης είναι η αναβάθμιση βατότητας πεζοδρομίων και άλλων κοινόχρηστων χώρων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση κατάλληλων υλικών με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση των εν λόγω υποδομών, έχοντας ως γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Στις επιλέξιμες εργασίες της προτεινόμενης πράξης περιλαμβάνονται οι εργασίες εκείνες που αφορούν την ανακατασκευή πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων που βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβαση της ΟΧΕ της Αθήνας Η πράξη περιλαμβάνει επίσης, τις εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου 9.000 τ.μ. του Ωδείου Αθηνών.
Συνολικός Προϋπολογισμός: 29.031.510,10 ευρώ
Απόφαση Ένταξης Πράξης: Πατήστε εδώ (ΑΔΑ: Ψ7ΝΡΟΡΙΝ-Β9Π)

Τίτλος Πράξης:
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ(Κωδ. Έργου/MIS 5030431)
Συνοπτική Περιγραφή Πράξης:
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπλαση της πλατείας Αγίου Παντελεήμονος και η διαπλάτυνση των χώρων κίνησης πεζών κατά μήκος των οδών Πιπίνου, Αλκιβιάδου και Αγορακρίτου στην 6η Δ.Κ. του Δήμου Αθηναίων. Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου αναμένεται ουσιαστική βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, με έμφαση στην προστασία και προβολή στοιχείων της δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς που υπάρχουν στην περιοχή παρέμβασης. Ειδικότερα: Την ανάδειξη ενός τοπόσημου με υπερτοπική εμβέλεια, δηλαδή του μνημειακού Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα, ο οποίος θεωρείται ο μεγαλύτερος των Βαλκανίων. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου είναι υψηλής προτεραιότητας, λόγω φαινομένων υποβάθμισης και κρίσης (παραβατικότητα, περιστατικά συγκρούσεων, απομάκρυνση επιχειρήσεων, κενά καταστήματα και κατοικίες) των τελευταίων ετών, τα οποία ενισχύονται από την χαμηλή ποιότητα του δημόσιου χώρου και αλλά και την ενισχύουν. Με την ανάπλαση της πλατείας και των γύρω δρόμων, με επίκεντρο την ανάδειξη της υπάρχουσας πολιτιστικής κληρονομιάς, αναμένεται να τονιστούν υπάρχουσες διαχρονικές ποιότητες, οι οποίες θα βοηθήσουν να αντιστραφεί η αρνητική πραγματικότητα για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της άμεσης και ευρύτερης περιοχής.
Συνολικός Προϋπολογισμός: 450.367,41 ευρώ
Απόφαση Ένταξης Πράξης: Πατήστε εδώ (ΑΔΑ: 60ΑΚΟΡΙΝ-5ΘΔ)

Τίτλος Πράξης:
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ (Κωδ. Έργου/MIS 5030477)
Συνοπτική Περιγραφή Πράξης:
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ολοκληρωμένη παρέμβαση στο Εμπορικό Τρίγωνο, του Κέντρου της Αθήνας, η οποία θα λειτουργήσει ως πρότυπο ανάλογων μελλοντικών παρεμβάσεων. Το Εμπορικό Τρίγωνο επιλέχθηκε, διότι αποτελεί το ιστορικό εμπορικό κέντρο της πόλης, μία περιοχή πύκνωσης οικονομικών δραστηριοτήτων, με πλήθος κτιρίων που αποτελούν δείγμα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των νεότερων χρόνων. Πρόκειται για ένα τμήμα του κέντρου που αποτελεί στο σύνολό του τοπόσημο της πόλης, με αυξανόμενη τουριστική ελκυστικότητα, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα υποβάθμισης ως προς την εικόνα και λειτουργία του δημόσιου χώρου. Η ολοκληρωμένη παρέμβαση στο Εμπορικό Τρίγωνο, είναι καθοριστικής σημασίας για την αναπτυξιακή προοπτική του, ενώ λόγω της σημασίας και της θέσης της περιοχής παρέμβασης, αυτή θα λειτουργήσει θετικά και για το σύνολο του Κέντρου της Αθήνας. Επίσης η ανάπλαση της περιοχής της πλατείας Θεάτρου, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη υποβάθμιση.
Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.835.875,59 ευρώ
Απόφαση Ένταξης Πράξης: Πατήστε εδώ (ΑΔΑ: ΨΣΣ6ΟΡΙΝ-Ο3Ξ)

Τίτλος Πράξης:
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ (Κωδ. Έργου/MIS 5030533)
Συνοπτική Περιγραφή Πράξης:
Ο Εθνικός Κήπος βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και έχει συνολική έκταση 154 στρέμματα. Από το 2004, με νομοθετική ρύθμιση η ευθύνη του περιήλθε στο Δήμο Αθηναίων. Ο Εθνικός Κήπος, του οποίου η διαμόρφωση άρχισε το 1839, είναι ο πρώτος οργανωμένος χώρος πρασίνου της Νεότερης Ελλάδος και έχει χαρακτηριστεί ως Ιστορικός τόπος. Αποτελεί ένα εμβληματικό χώρο για την πόλη, καθώς η δημιουργία και η λειτουργία του, συνδέονται με την ιστορία της Αθήνας ως πρωτεύουσα και με τη ζωή πολλών γενιών κατοίκων της πόλης, ως τόπος αναψυχής, περιπάτου, εκπαίδευσης, παιχνιδιού. Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η αναβάθμιση των υποδομών του Εθνικού Κήπου, με σεβασμό στην ιστορική μορφολογία και αισθητική, προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα από τη φθορά του χρόνου, να προστατευθεί η βιοποικιλότητα, να αναβαθμιστεί η λειτουργία του και να αναδειχθεί περεταίρω η πολιτισμική και περιβαλλοντική φυσιογνωμία του.
Συνολικός Προϋπολογισμός: 5.740.000,00 ευρώ
Απόφαση Ένταξης Πράξης: Πατήστε εδώ (ΑΔΑ: ΨΚΖΛΟΡΙΝ-ΜΗΕ)

Τίτλος Πράξης:
Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων (Κωδ. Έργου/MIS 5045464)
Συνοπτική Περιγραφή Πράξης:
Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη δράσεων για την Ισότητα των φύλων στον Δήμο Αθηναίων, μέσω της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας Ισότητας των Φύλων, προκειμένου να προωθηθεί η οπτική του φύλου σε πολιτικές, πρωτοβουλίες και δράσεις του Δήμου. Επίσης, στην ανάπτυξη ενός πλαισίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων.
Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας ή/και των πολλαπλών διακρίσεων, όπου θα παρέχονται πολυτομεακές υπηρεσίες από εξειδικευμένο προσωπικό σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν όλες τις μορφές βίας ή/και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. άνεργες, μετανάστριες, πρόσφυγες, ΑμεΑ κλπ.), προκειμένου να υποστηριχθούν με ολιστικό και ολοκληρωμένο τρόπο οι ανάγκες των πληθυσμιακών αυτών ομάδων. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
• Ενημέρωση / πληροφόρηση για θέματα ισότητας των φύλων, βίας κατά των γυναικών και πολλαπλών διακρίσεων.
• Εξειδικευμένη κοινωνική, ψυχολογική, εργασιακή και νομική στήριξη με την οπτική του φύλου.
• Παραπομπή ή συνοδεία σε ξενώνες, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία ή κέντρα υγείας, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα κλπ.
• Δράσεις δικτύωσης και ευαισθητοποίησης με εθνικούς και τοπικούς φορείς για τη διάδοση των υπηρεσιών του Συμβουλευτικού Κέντρου, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των εξυπηρετούμενων ατόμων, αλλά και για την καλύτερη ανάπτυξη της συνεργασίας αρμόδιων φορέων μέσα από τις παραπομπές και τη συμπληρωματικότητα των ενεργειών σε μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική παρέμβαση.
Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται επίσης ενέργειες για την ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές του Δήμου Αθηναίων (gender mainstreaming) και για την ανάπτυξη δράσεων εφαρμογής συγκεκριμένων άρθρων της Χάρτας Ισότητας, καθώς και η διενέργεια ενημερωτικών δράσεων.
Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.354.550,00 ευρώ
Απόφαση Ένταξης Πράξης: Πατήστε εδώ (ΑΔΑ: 968ΝΟΡΙΝ-Τ13)

Τίτλος Πράξης:
Ενεργειακή αναβάθμιση των συγκροτημάτων 51ου Δημ. Σχολείου και 34ου Νηπιαγωγείου της 1ης Δημ. Κοινότητας, 93ου-95ου Δημ. Σχολείων και 45ου-73ου Νηπιαγωγείων της 2ης Δημ. Κοινότητας και 76ου-138ου Δημ. Σχολείων της 3ης Δημ. Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων (Κωδ. Έργου/MIS 5071430)
Συνοπτική Περιγραφή Πράξης:
“Η πράξη αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση τριών σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Αθηναίων, τα οποία είναι τα εξής:

 • 51ο Δημοτικό Σχολείο και 34ο Νηπιαγωγείο της 1ης Δημοτικής Κοινότητας,
 • 93ο – 95ο Δημοτικά Σχολεία και 45ο – 73ο Νηπιαγωγεία της 2ης Δημοτικής Κοινότητας,
 • 76ο – 138ο Δημοτικά Σχολεία της 3ης Δημοτικής Κοινότητας.
  Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν με την παρούσα εργολαβία είναι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές, με σκοπό να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ):
 • Προσθήκη περιμετρικού κελύφους για τη θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων,
 • Θερμομόνωση δωμάτων,
 • Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης με διπλούς υαλοπίνακες,
 • Εφαρμογή ψυχρών υλικών στις όψεις των κτηρίων,
 • Τοποθέτηση νέου συστήματος φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης,
 • Ενεργειακή αναβάθμιση υφισταμένης κεντρικής εγκατάστασης, μέσω της τοποθέτησης νέου λέβητα και καυστήρα καθώς και της θερμομόνωσης των δικτύων των σωληνώσεων, εντός του λεβητοστασίου”

Συνολικός Προϋπολογισμός: 908.431,17 ευρώ
Απόφαση Ένταξης Πράξης: Πατήστε εδώ (ΑΔΑ: Ρ4ΟΝΟΡΙΝ-ΥΤ7)

Τίτλος Πράξης:
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΟΛΩΝΟΣ (Κωδ. Έργου/MIS 5073664)
Συνοπτική Περιγραφή Πράξης:
Η προτεινόμενη Πράξη αφορά την αναβάθμιση του 1ου Δημοτικού Ιατρείου του Δήμου Αθηναίων επί της οδού Σόλωνος. Συγκεκριμένα πρόκειται να υλοποιηθούν οικοδομικές και μηχανολογικές επεμβάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την μερική αναδιαρρύθμιση και την ανακαίνιση των χώρων με στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας, την εξασφάλιση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών των Δημοτικών Ιατρείων του 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων για την μετατροπή τους σε «Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας (1ο Δημοτικό Ιατρείο). Με τις προβλεπόμενες διαρρυθμίσεις θα αντιμετωπιστούν τόσο τα τελειώματα και οι Η-Μ εγκαταστάσεις.
Συνολικός Προϋπολογισμός: 985.000,00 ευρώ
Απόφαση Ένταξης Πράξης: Πατήστε εδώ (ΑΔΑ: 6ΗΒΣΟΡΙΝ-802)

Τίτλος Πράξης:
Βελτίωση Δεδομένων και Βιοκλιματικών Δεικτών μέσω της Ενίσχυσης Πρασίνου σε Κοινόχρηστους Χώρους (Κωδ. Έργου/MIS 5074443)
Συνοπτική Περιγραφή Πράξης:
Στο πλαίσιο της πολιτικής για την ενίσχυση του πρασίνου με στόχο την βελτίωση των βιοκλιματικών δεικτών στο Δήμο Αθηναίων, η Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του Δήμου προχώρησε στο σχεδιασμό εργασιών για την ανάπλαση των χώρων πρασίνου για το σύνολο των Δημοτικών Κοινοτήτων. Το σύνολο των εργασιών περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη προσπάθεια ανακατασκευής των χώρων πρασίνου και των δενδροστοιχιών στο Δήμο Αθηναίων. Η προτεινόμενη Πράξη αφορά στις εργασίες για την ενίσχυση του πρασίνου που θα υλοποιηθούν για το σύνολο των 7 Δημοτικών Κοινοτήτων της Αθήνας. Οι εργασίες αφορούν σε 394,20 εκτάρια σκληρών επιφανειών και χώρων πρασίνου.
Συνολικός Προϋπολογισμός: 37.271.366,19 ευρώ
Απόφαση Ένταξης Πράξης: Πατήστε εδώ (ΑΔΑ: 9Π0ΨΟΡΙΝ-ΕΞΦ)

Τίτλος Πράξης:
Εργασίες διαμόρφωσης και αναβάθμισης στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Αθηναίων (Κωδ. Έργου/MIS 5074961)
Συνοπτική Περιγραφή Πράξης:
Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας, της προσβασιμότητας και της ασφάλειας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Αθηναίων, δια της αναμόρφωσης εσωτερικών χώρων του κτιρίου αλλά και εξωτερικών χώρων του κτιριακού συγκροτήματος. Θα επισκευαστεί επίσης ένας υπόγειος χώρος κάτω από την Παιδική Βιβλιοθήκη, στην επί της οδού Σάμου ανατολική πτέρυγα του συγκροτήματος, προκειμένου να χρησιμεύσει ως απαραίτητη αποθήκη.
Συνολικός Προϋπολογισμός: 399.821,37 ευρώ
Απόφαση Ένταξης Πράξης: Πατήστε εδώ (ΑΔΑ: 97ΩΥΟΡΙΝ-54Ε)

Τίτλος Πράξης:
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΡ. ΣΜΙΘ (Κωδ. Έργου/MIS 5085009)
Συνοπτική Περιγραφή Πράξης:
Η προτεινόμενη πράξη αφορά σε οικοδομικές και μηχανολογικές επεμβάσεις που είναι απαραίτητες για την πλήρη αναδιαρρύθμιση και την ανακαίνιση των χώρων με στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών των Δημοτικών Ιατρείων του 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων για την μετατροπή τους σε «Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας (2ο Δημοτικό Ιατρείο)». Συγχρόνως προβλέπεται η διαρρύθμιση δύο όμορων κενών καταστημάτων για την επέκταση της χρήσης σε επιπλέον επιφάνειες. Με τις προβλεπόμενες διαρρυθμίσεις που απαιτούνται για την βέλτιστη λειτουργία του κτιρίου των Δημοτικών Ιατρείων, θα αντιμετωπιστούν παράλληλα τόσο τα λειτουργικά προβλήματα όσο και τα τυχόν προβλήματα στα δομικά στοιχεία του κτιρίου, τα τελειώματα και τις Η-Μ εγκαταστάσεις.
Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.075.000,00 ευρώ
Απόφαση Ένταξης Πράξης: Πατήστε εδώ (ΑΔΑ: 6ΜΖΥΟΡΙΝ-ΠΗΔ)

Τίτλος Πράξης:
Δράσεις καινοτόμων υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στο Δήμο Αθηναίων (Κωδ. Έργου/MIS 5089164)
Συνοπτική Περιγραφή Πράξης:
H Πράξη αφορά στην εφαρμογή καινοτόμων υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας, για άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού, που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, και έχουν την ευθύνη φροντίδας μελών της οικογενείας τους όπως ηλικιωμένοι, χρόνιοι πάσχοντες, κλπ., με απώτερο στόχο την αποδέσμευσή τους και την ενίσχυση της πρόσβασής τους στην απασχόληση. Η δράση περιλαμβάνει την κατ΄ οίκον εξυπηρέτηση ή/και την απομακρυσμένη φροντίδα των ατόμων που χρήζουν βοήθειας σε ευέλικτο χρόνο καθ΄ όλη τη μέρα και σε συνδυασμό με τις εργασιακές ανάγκες των έμμεσα ωφελούμενων των υπηρεσιών. Η δράση θα συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας και του κινδύνου της φτώχειας, των διακρίσεων και προώθησης της κοινωνικής ένταξης που έχουν ενταθεί μετά την υγειονομική κρίση που διανύει η χώρα και τα μεγάλα αστικά κέντρα.
Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.600.000,00 ευρώ
Απόφαση Ένταξης Πράξης: Πατήστε εδώ (ΑΔΑ: ΨΣ67ΟΡΙΝ-ΟΧΠ)

Τίτλος Πράξης:
Προμήθεια κινητών μονάδων του Δήμου Αθηναίων (Κωδ. Έργου/MIS 5095048)
Συνοπτική Περιγραφή Πράξης:
Η Πράξη αφορά στην προμήθεια πέντε (5) οχημάτων – κινητών μονάδων Χώρων Ελεγχόμενης Χρήσης (ΧΕΧ), για τις ανάγκες μείωσης της βλάβης στο Δήμο Αθηναίων. Πρόκειται για: α) τρία (3) οχήματα τύπου ‘’VAN’’ κλειστού τύπου 500x210x210εκ. (ΜxΠΛxY) επί πλαισίου φορτηγού οχήματος μικτού βάρους 3,5 τόνους και β) δυο (2) οχήματα με δύο άξονες, κατάλληλο για τοποθέτηση υπερκατασκευής.
Συνολικός Προϋπολογισμός: 899.496,00 ευρώ
Απόφαση Ένταξης Πράξης: Πατήστε εδώ (ΑΔΑ: ΡΩΛΣΟΡΙΝ-4Η0)

Τίτλος Πράξης:
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» (Κωδ. Έργου/MIS 5109432)
Συνοπτική Περιγραφή Πράξης:
“Το προτεινόμενο έργο αφορά στις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που πρόκειται να υλοποιηθούν σε κτήρια του Δήμου Αθηναίων και συγκεκριμένα:

 • Στο Σχολικό συγκρότημα επί της οδού Ερατύρας
 • Στο Σχολικό συγκρότημα επί των οδών Επταχάλκου και Αλκαίου
 • Στο Σχολικό συγκρότημα επί των οδών Κυψέλης και Ρηνείας
 • Στο Σχολικό συγκρότημα επί των οδών Λιοσίων και Βόδα (2 σχολικά συγκροτήματα)
 • Στο Σχολικό συγκρότημα επί των οδών Ορφέως και Αχνιάδων
 • Στο Κτήριο γραφείων Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22
 • Στο Κτήριο γραφείων Δήμου Αθηναίων, Αθηνάς 16
  Η ενεργειακή αναβάθμιση στο κέλυφος των κτηρίων περιλαμβάνει τις ακόλουθες παρεμβάσεις:
 • Θερμομόνωση κελύφους(τοίχοι, δώματα, οροφές)
 • Εφαρμογή ψυχρών υλικών στους τοίχους των κτηρίων
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Επισκευή κουφωμάτων
 • Αντικατάσταση υαλοπινάκων
 • Τοποθέτηση συστήματος σκίασης
  Κατά την μελέτη των αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων, ελήφθησαν υπόψη τα παρακάτω:
 • Εξασφάλιση ευελιξίας των παρεμβάσεων στο κτίριο
 • Εξασφάλιση αξιοπιστίας
 • Εξασφάλιση μικρού κόστους συντήρησης”

Συνολικός Προϋπολογισμός: 5.740.000,00 ευρώ
Απόφαση Ένταξης Πράξης: Πατήστε εδώ (ΑΔΑ: ΨΚΖΛΟΡΙΝ-ΜΗΕ)

Τίτλος Πράξης:
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επιδεικτικού Δημοτικού Λαχανόκηπου Αθήνας (Κωδ. Έργου/MIS 5123869)
Συνοπτική Περιγραφή Πράξης:
Η Πράξη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη λειτουργία του Δημοτικού Λαχανόκηπου Αθήνας στο κτήμα ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων, συνολικής έκτασης ~2 στρεμμάτων (2.030,83τ.μ), το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Εδέσσης 30 και Στράτου στο 3ο ΔΔ του Δήμου. Σκοπός της Πράξης είναι η λειτουργία αστικού λαχανόκηπου (αστική γεωργία) για την άμεση αντιμετώπιση της αστικής φτώχειας αλλά και την ενίσχυση της κοινωνικής υπευθυνότητάς, συνοχής και αλληλεγγύης στο Δήμο Αθηναίων.
Συνολικός Προϋπολογισμός: 422.537,44 ευρώ
Απόφαση Ένταξης Πράξης: Πατήστε εδώ (ΑΔΑ: ΨΕ67ΟΡΙΝ-ΥΜΔ)

Τίτλος Πράξης:
Διεύρυνση των παρεμβάσεων των Κέντρων Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων για την προώθηση των ανέργων και των νέων στην αγορά εργασίας (Κωδ. Έργου/MIS 5131160)
Συνοπτική Περιγραφή Πράξης:
“Μέσω του Δικτύου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών με Πολυκαναλική Πρόσβαση των Ωφελούμενων στο Δήμο Αθηναίων, της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων, παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες των Αθηναίων και ιδιαίτερα στις πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (όπως, ΑμεΑ, Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, Μετανάστες, Ρομά, άνεργοι ωφελούμενοι προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, κλπ.).να έχουν εύκολη πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών για την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση. Πλέον θα είναι δυνατή η επιτόπου υποστήριξη των ωφελούμενων, με τοπικά σημεία αναφοράς στα αντίστοιχα Δημοτικά Διαμερίσματα και συνεχής εξυπηρέτηση / παρακολούθηση της κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων μέσα από ένα δίκτυο τριών (3) Κινητών Μονάδων. Το δίκτυο αυτό θα παρέχει αποκεντρωμένα (τοπικά σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας του Δήμου, αντί για την μία και μοναδική δομή του Κέντρου Κοινότητας στο κέντρο της Πόλης), εντός της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων, υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης.
Οι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων θα μπορούν να απευθύνονται στην πλησιέστερη, σε αυτούς, Κινητή Μονάδα, προκειμένου να ενημερωθούν για προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης, να ενταχθούν στα προγράμματα αυτά, να συνεργαστούν με εξειδικευμένους επιστήμονες, που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν πιθανά προβλήματα κλπ.”
Συνολικός Προϋπολογισμός: 736.000,00 ευρώ
Απόφαση Ένταξης Πράξης: Πατήστε εδώ (ΑΔΑ: 9ΤΚ7ΟΡΙΝ-ΩΤ3)

Τίτλος Πράξης:
Δράσεις προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής μέσα από την ΚΑΛΟ στο Δήμο Αθηναίων (Κωδ. Έργου/MIS 5134974)
Συνοπτική Περιγραφή Πράξης:
H Πράξη αφορά στην ανάπτυξη κι εφαρμογή υπηρεσιών και δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας (από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Ν.4430/2016) και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού. Η υλοποίηση των δράσεων στοχεύει άμεσα στην απασχόληση περιθωριοποιημένων πολιτών που λόγω και της τρέχουσας πανδημικής κρίσης COVID-19 αντιμετωπίζουν δυσκολία στην εύρεση θέσης εργασίας και την κοινωνική τους ένταξη. Συμβάλλει επίσης έμμεσα στην τοπική ανάπτυξη και στην εφαρμογή εναλλακτικών δράσεων που θα ωφελήσουν όλο το πληθυσμό και τους επισκέπτες του Δήμου Αθηναίων. Τέλος, η δράση συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας και των διακρίσεων αλλά και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.281.040,00 ευρώ
Απόφαση Ένταξης Πράξης: Πατήστε εδώ (ΑΔΑ: 9ΞΗΚΟΡΙΝ-ΜΑ4)

Τίτλος Πράξης:
Αξιοποίηση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας για δράσεις καθαριότητας στον Δήμο Αθηναίων (Κωδ. Έργου/MIS 5165209)
Συνοπτική Περιγραφή Πράξης:
H Πράξη αφορά στην ανάπτυξη κι εφαρμογή υπηρεσιών και δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας (από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Ν.4430/2016) και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού. Η υλοποίηση των δράσεων στοχεύει άμεσα στην απασχόληση περιθωριοποιημένων πολιτών που λόγω και της τρέχουσας πανδημικής κρίσης COVID-19 αντιμετωπίζουν δυσκολία στην εύρεση θέσης εργασίας και την κοινωνική τους ένταξη. Η δράση συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας και των διακρίσεων αλλά και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Απώτερος στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της απασχόλησης ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού για την αύξηση της κοινωνικής αξίας της εν λόγω υπηρεσίας.
Συνολικός Προϋπολογισμός: 891.684,00 ευρώ
Απόφαση Ένταξης Πράξης: Πατήστε εδώ (ΑΔΑ: ΨΑΣΙΟΡΙΝ-ΩΚΦ)

Τίτλος Πράξης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αυτοματοποίηση του Συστήματος Οδοφωτισμού Δήμου Αθηναίων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους της ενέργειας για τον φωτισμό» (Κωδ. Έργου/ΟΠΣ 5180906)
Συνοπτική Περιγραφή Πράξης:
Ενεργειακή αναβάθμιση και στην αυτοματοποίηση του συστήματος Οδοφωτισμού του Δήμου Αθηναίων. Η δράση καλύπτει το σύστημα ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου, σε δρόμους και πλατείες και στο σύνολο της γεωγραφικής του έκτασης.
Στόχος της δράσης είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και η μείωση του κόστους για τον οδοφωτισμό, και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ, μέσω της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Με την υλοποίηση του έργου,  θα επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθμιση και αυτοματοποίηση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Αθηναίων, βελτιώνοντας την όψη της πόλης, την ασφάλεια και την καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, θα βελτιωθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα του συστήματος οδοφωτισμού και η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του, που εντάσσεται στην συνολική στρατηγική του Δήμου Αθηναίων για την ενεργειακή μετάβαση και την εξισορρόπηση της ενεργειακής κατανάλωσης στις εγκαταστάσεις και τις υποδομές του.
Παράλληλα, το έργο αφορά και στην επισκευή και επέκταση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού (υποδομή και ανωδομή), όπου απαιτείται και στις επτά Κοινότητες του Δήμου Αθηναίων.
Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση  καθώς και εργασίες επισκευής και αποκατάστασης κι επανόρθωσης σε περίπτωση βλαβών εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
Συνολικός Προϋπολογισμός: 48.676.352,99 ευρώ
Απόφαση Ένταξης Πράξης: Πατήστε εδώ (ΑΔΑ: 6ΞΚΑ46ΜΤΛΡ-ΘΜΩ)