/

Δημοτικό Συμβούλιο

Τηλέφωνο: 210 5277622
E-mail: [email protected]

To Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης), αποτελείται σήμερα από 49 Δημοτικούς Συμβούλους που εκλέγονται κάθε 4 χρόνια. Από αυτούς 21 ανήκουν στην πλειοψηφήσασα παράταξη (δηλαδή στην παράταξη που επικράτησε στις εκλογές), επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος. Οι υπόλοιποι 20 ανήκουν στους 10 μειοψηφήσαντες συνδυασμούς. Επικεφαλής του κάθε μειοψηφήσαντα συνδυασμού είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος Δήμαρχος.

Δείτε εδώ τον Κανονισμό Λειτουργείας του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Προεδρείο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Ο Πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο Αντιπρόεδρος προτείνεται από την μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις τυς μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Σύμφωνα με το αρ. 67 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3852/2010) “Ο Πρόεδρος καλεί επίσης το Συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος ή η Οικονομική Επιτροπή ή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας”. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη στην οποία αναγράφει υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, η Εκτελεστική Επιτροπή καθώς και η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του Προέδρου ή του Δημάρχου ή Συμβούλου Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες και σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά.

Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του. Λαμβάνει τις αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να ορίζει διαφορετικά.

Κάθε απόφαση παίρνει ιδιαίτερο αριθμό και την αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα αρίθμηση των αποφάσεων αυτών. Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους.

Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει εγγράφως κυρωμένα αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.

Με φροντίδα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η μη δημοσίευση των αποφάσεων στην ιστοσελίδα δεν συνιστά λόγο ακυρότητας της απόφασης. Οι αποφάσεις που παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο στέλνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες προς υλοποίηση και ορισμένες απ’ αυτές στον Ελεγκτή Νομιμότητας, για έλεγχο νομιμότητας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητεί και αποφασίζει:

  • για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε Επιτροπή του.
  • εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
  • ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής..
  • καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος.
  • έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
  • μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αρμοδιότητες του σχετικές με το αντικείμενό της.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμπουλίου Αθήνας Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς

Ο βραβευμένος από την Ακαδημία Αθηνών και Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συγγραφέας και δημοσιογράφος Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961. Σπούδασε δημοσιογραφία, είναι παντρεμένος με την Πηνελόπη Πανοπούλου και έχουν έναν γιό, τον Κωνσταντίνο.

Επί πολλές θητείες Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιδήμαρχος Αθηναίων, Aναπληρωτής Δημάρχου και νυν Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και του Μορφωτικού Ιδρύματος του Δήμου Αθηναίων, είναι Γενικός Διευθυντής της εφημερίδος «ΕΣΤΙΑ», Πρόεδρος του ιστορικού «Συλλόγου των Αθηναίων», καθώς και Πρόεδρος του Μεροπείου Φιλανθρωπικού Ιδρύματος. Επίσης Ισόβιο Μέλος της International Society of Olympic Historians και μέλος της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.

Έχει συγγράψει 45 βιβλία, σε τρεις κυρίως άξονες: 1) Την ανάδειξη της σύγχρονης διαδρομής των Αθηνών από το 1834 έως σήμερα, 2) Την ιστορία του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, και 3) Την ιστορία του Ολυμπιακού Κινήματος και της Τοπικής Ιστορίας.

Στο ιστορικό συγγραφικό του έργο θεμελιώθηκε ιστορικά η αναμόρφωση του συστήματος Τοπικής Αυτοδιοικήσεως της χώρας μας (νόμοι Καποδίστριας και Καλλικράτης). Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 6.000 ιστορικά άρθρα στον καθημερινό Τύπο και ίδρυσε το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), στο οποίο και προήδρευσε την πρώτη πενταετία λειτουργίας του.

Υπήρξε εκδότης της αθηναϊκής εφημερίδος «Ο Μικρός Ρωμηός» ενώ σήμερα αρθρογραφεί καθημερινά και στην ιστοσελίδα www.taathinaika.gr του «Συλλόγου των Αθηναίων».

 

Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
Τηλέφωνα
: 210 5277614, 210 5277616, 210 5277069

  • Διεξάγει την προσωπική αλληλογραφία του Προέδρου και τηρεί αρχείο αυτής.
  • Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του Προέδρου.
  • Τηρεί ημερολόγιο των προσωπικών επαφών του Προέδρου.
  • Παραλαμβάνει από τις Υπηρεσίες τους φακέλους με τα έγγραφα που πρέπει να υπογραφούν από τον Πρόεδρο και τα οποία επιστρέφει.

πληροφορίες