/

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών

Γενικός Διευθυντής: Ιωάννης Βακουντούζης
Τηλέφωνα: 210 5277323-24
E-mail: [email protected]

Ο Γενικός Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας τους.

Ειδικότερα ο Γενικός Διευθυντής:

 • Κατευθύνει το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και των αντιστοίχων προγραμμάτων δράσης των υπηρεσιών, συνεργαζόμενος με το Γενικό Γραμματέα και τους αντίστοιχους προϊσταμένους των οικονομικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εναρμονίζονται προς τους περιοδικούς στόχους του Δήμου.
 • Μεριμνά για την κατάλληλη οργάνωση των συντελεστών παραγωγής των υπηρεσιών (ανθρώπινο δυναμικό, τεχνικά μέσα, υποδομές, εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας κλπ.) ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στην αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους και των αντίστοιχων προγραμμάτων δράσης τους.
 • Συντονίζει τη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών, συνεργαζόμενος με τους αντίστοιχους προϊσταμένους.
 • Παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί την καλή λειτουργία των υπηρεσιών σε σχέση πάντοτε προς τις δραστηριότητες τους και την επίτευξη των στόχων τους.
 • Αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των συντελεστών παραγωγής της κάθε υπηρεσίας (ανθρώπινο δυναμικό, τεχνικά μέσα κλπ.) και διατυπώνει προτάσεις για τη συμπλήρωσή τους ή τη βελτίωση της απόδοσής τους.
 • Δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του Δήμου.
 • Υπογράφει έγγραφα σύμφωνα με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος και αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης.


Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης

 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον/στην προϊστάμενο/νη της Γενικής Δ/νσης.
 • Επιμελείται της παρακολούθησης και διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας του/της προϊσταμένου/νης  της Γενικής Διεύθυνσης, τηρώντας το σχετικό πρωτόκολλο και αρχείο.
 • Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του/της προϊσταμένου/νης  της Γενικής Διεύθυνσης
 • Μεριμνά διά των ανταποκριτών του Γραφείου για την ανταπόκριση στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM)

Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται των κάτωθι διευθύνσεων:

 

πληροφορίες

Λιοσίων 22, 104 38 Αθήνα

210 5277323 [email protected]