/

Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών

Διευθυντής: Αυγερινός Δημήτριος
Τηλέφωνο: 210 5225446
E-mail: [email protected]

Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.
Η οικεία Δ/νση είναι αρμόδια για την ανάδειξη χορηγητών-προμηθευτών για όλα τα ιδρύματα και τους οργανισμούς του Δήμου για καύσιμα, φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό, τρόφιμα και λοιπά είδη παντοπωλείου. Διαβουλεύεται υποχρεωτικά με τις επιμέρους διευθύνσεις για τον καλύτερο προγραμματισμό των προμηθειών τους, πριν την υποβολή του αιτήματος προς τα αρμόδια για έγκριση όργανα του Δήμου.
Αποτελεί το κεντρικό σημείο επικοινωνίας, συντονισμού, οργάνωσης και υλοποίησης των ηλεκτρονικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω και κάτω των ορίων καθώς και των συνοπτικών και απευθείας ανάθεσης διαδικασιών, για την προμήθεια αγαθών και παροχή γενικών υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Βιβλίου Ι του Ν.4412/2016, μεριμνώντας για την τήρηση των κανόνων και αρχών διαφάνειας, χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και αποτελεσματικότηταςτης ευρωπαϊκήςκαι εθνικής νομοθεσίας.
Εισηγείται την έκδοση εγκυκλίων για τη διασφάλιση της τήρησης των προσηκουσών διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων με εναρμόνιση προς το ευρωπαϊκό δίκαιο και εξ ορθολογισμό των διοικητικών πρακτικών με σκοπό την ομοιόμορφη ταχεία και προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος εφαρμογή αυτών.

Η Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Προμηθειών, Προγραμματισμού, Τεκμηρίωσης Αιτημάτων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
γ. Τμήμα Αποθηκών Υλικών
δ. Τμήμα Διαχείρισης Καυσίμων και Λιπαντικών

πληροφορίες

Κων/νου Παλαιολόγου 9, 104 38 Αθήνα

210 5225446 [email protected]