/

Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας

Διευθυντής: Καρανικόλας Νικόλαος
Τηλέφωνο: 210 5277526
E-mail: [email protected]

Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.

Η Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Α’ Κοιμητηρίου
γ. Τμήμα Β’ Κοιμητηρίου
δ. Τμήμα Γ’ Κοιμητηρίου
ε. Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας
στ. Τμήμα Αγορών, Απαλλοτριώσεων και Μισθώσεων
ζ. Τμήμα Περιουσιακών Στοιχείων, Κοινοχρήστων Χώρων, Κτηματολογίου και Κληροδοτημάτων

πληροφορίες

Λιοσίων 22, 104 38, Αθήνα

210 5277526 [email protected]