/

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τμηματάρχης:
Τηλέφωνο: 210 5277272
E-mail: [email protected]

 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον προϊστάμενο της Δ/νσης.
 • Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα της Διεύθυνσης, διακινώντας την έντυπη και ηλεκτρονική αλληλογραφία. Τηρεί τα σχετικά αρχεία και αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Δήμου.
 • Διεκπεραιώνει υπηρεσιακά θέματα του προσωπικού της Διεύθυνσης (παρουσιολόγιο, άδειες, υπερωριακή εργασία κ.λπ.).
 • Διατηρεί, χειρίζεται και ενημερώνει τις μηχανογραφικές εφαρμογές που αφορούν στις δραστηριότητες των Κοιμητηρίων και της Δημοτικής Περιουσίας.
 • Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου σε ότι αφορά τη Διεύθυνση.
 • Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε αναγκαία αλλαγή, συμπλήρωση ή και τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
 • Μεριμνά για τα οικονομικά θέματα της Δ/νσης, (προϋπολογισμός, δεσμεύσεις και αποδεσμεύσεις πιστώσεων).
 • Παρακολουθεί τον προϋπολογισμό της Δ/νσης.
 • Εισηγείται ετησίως προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των τελών και δικαιωμάτων από φύλαξη οστών, φύλαξη και καθαριότητα οικογενειακών τάφων, οστεοφυλακίων, παραμονή νεκρών στο νεκροθάλαμο και ψυκτικό θάλαμο, τέλεση κηδειών και μνημόσυνων, παρατάσεις ταφών εκταφών, διάθεση κεριού
 • Συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό για την προμήθεια απαραίτητων για την λειτουργία των Κοιμητηρίων ειδών (κεριών και ειδών συντήρησης και αφής κανδηλιών, καθώς και κάθε άλλης σχετικής ανάγκης), και κινεί τις σχετικές διαδικασίες για τη διενέργεια διαγωνισμών και την υλοποίηση των συνακόλουθων συμβάσεων, μέσω της Διεύθυνσης Οικονομικών και της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών.
 • Μεριμνά διά των ανταποκριτών της Διεύθυνσης για την ανταπόκριση στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM)

πληροφορίες

Λιοσίων 22, 104 38, Αθήνα

210 5277272 [email protected]