Τμηματάρχης: Κόνιαρη Σταυρούλα
Ταχ. Διεύθυνση: Θηβών και Κοτυόρων, 18 454 Νίκαια
Τηλέφωνο: 210 5612357
Τηλέφωνο Κοινού: 210 5612206, 210 5452921, 210 5696539
E-mail: [email protected]

 • Έχει την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας του Γ΄ Κοιμητηρίου, της διάρθρωσης του διοικητικού και λοιπού προσωπικού και πιστής τήρησης του κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
 • Τηρεί αρχείο τάφων παρακολουθώντας κάθε μεταβολή.
 • Εκδίδει τις άδειες τάφων και ελέγχει τη σωστή εφαρμογή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις της Επιτροπής Προστασίας Ταφικών Μνημείων (ΕΠ.ΤΑ.Μ.) και σύμφωνα με μελέτες συντηρητών αρχαιοτήτων όταν πρόκειται για την συντήρηση διατηρητέων οικογενειακών τάφων και καλλιτεχνημάτων επ’ αυτών.
 • Επιμελείται την έγκαιρη κατάρτιση βεβαιωτικών καταλόγων εσόδων του κοιμητηρίου.
 • Βεβαιώνει τα τέλη και δικαιώματα από φύλαξη οστών, παραμονή νεκρών στο νεκροθάλαμο και ψυκτικό θάλαμο, τέλεση κηδειών και μνημόσυνων, παρατάσεις ταφών εκταφών, διάθεση κεριού σύμφωνα με τον προβλεπόμενο ισχύοντα κανονισμό και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και εν συνεχεία ενημερώνει το διπλογραφικό σύστημα στη Διεύθυνση Οικονομικών.
 • Συντάσσει καταλόγους των τελών για τη φύλαξη και την καθαριότητα των οικογενειακών τάφων και τελών οστεοφυλακίων τις οποίες διαβιβάζει για τη σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων.
 • Εισηγείται στη Διεύθυνση κάθε μέτρο που θα πρέπει να ληφθεί για την αρτιότερη λειτουργία του Κοιμητηρίου.
 • Παρακολουθεί τη δόμηση των τάφων και των ταφικών μνημείων σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό των Κοιμητηρίων.
 • Προγραμματίζει και προτείνει τη χάραξη νέων τάφων στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από Τεχνική Έκθεση του μηχανικού ή εργοδηγού του Κοιμητηρίου.
 • Εισηγείται στις Τεχνικές Υπηρεσίες νέα έργα υποδομής και συντήρησης τα οποία κρίνονται αναγκαία.
 • Έχει τη γενικότερη ευθύνη επιμέλειας των χώρων του κοιμητηρίου (καθαριότητα, πράσινο, κ.λπ.) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης, Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας κ.λπ.).
 • Μεριμνά γενικά για το εργατοτεχνικό προσωπικό των χώρων και φροντίζει για την τήρηση ευταξίας και κοσμιότητας στα κοιμητήρια και στα γραφεία.
 • Κινεί τις διαδικασίες προμήθειας κεριών και ειδών συντήρησης και αφής κανδηλιών (σογιέλαιο κλπ) καθώς και τις διαδικασίες έγκρισης πίστωσης για τη διενέργεια διαγωνισμού, μέσω της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών.

πληροφορίες

Θηβών και Κοτυόρων, 18 454 Νίκαια

210 5612206 [email protected]