/

Αντιδήμαρχοι

Το Δήμαρχο επικουρούν Αντιδήμαρχοι. Οι Αντιδήμαρχοι είναι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου.Ο αριθμός των Αντιδημάρχων για κάθε δήμο ορίζεται με βάση τον πληθυσμό. Στους μεγαλύτερους δήμους όπως ο Δήμος Αθηναίων, ο αριθμός των Αντιδημάρχων είναι ίσος με τον αριθμό των δημοτικών κοινοτήτων (διαμερισμάτων) και μπορεί να αυξηθεί κατά 3 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και έγινε στο Δήμο Αθηναίων.

Με Απόφαση Δημάρχου ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι και τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο. Η θητεία των Αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δυόμισι ετών.

Αν ο Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος που ορίζεται από το Δήμαρχο ή ο ίδιος ο Δήμαρχος.


Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων

Απόφαση Δημάρχου σχετικά με την τροποποίηση της υπ’αριθ. 20/1-1-2024 Απόφασης περί ορισμού Αντιδημάρχων

Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων τέλεσης πολιτικών γάμων