/

Αντιδήμαρχοι

Το Δήμαρχο επικουρούν Αντιδήμαρχοι. Οι Αντιδήμαρχοι είναι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου.Ο αριθμός των Αντιδημάρχων για κάθε δήμο ορίζεται με βάση τον πληθυσμό. Στους μεγαλύτερους δήμους όπως ο Δήμος Αθηναίων, ο αριθμός των Αντιδημάρχων είναι ίσος με τον αριθμό των δημοτικών κοινοτήτων (διαμερισμάτων) και μπορεί να αυξηθεί κατά 3 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και έγινε στο Δήμο Αθηναίων.

Με Απόφαση Δημάρχου ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι και τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο. Η θητεία των Αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δυόμισι ετών.

Αν ο Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος που ορίζεται από το Δήμαρχο ή ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι


 

Απόφαση Δημάρχου – Ορισμός Αντιδημάρχων

Απόφαση Δημάρχου Εξουσιοδότησης Υπογραφών (343069/07-12-2021)

Τροποποιητική Απόφαση Αντιδημάρχων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (345614/08-12-2021)

Απόφαση Δημάρχου σχετικα με τον ορισμό Aντιδημάρχων και αρμοδιοτήτων τους (231476/31-08-2022)

Απόφαση Δημάρχου σχετικά με την άσκηση αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχου (66821/03-03-2023)

Συμπλήρωση απόφασης Δημάρχου Εξουσιοδότησης υπογραφών (124915/27-04-2023)

Απόφαση Δημάρχου – Παράταση ισχύος ορισμού Αντιδημάρχων