/

Γενική Διεύθυνση Διοίκησης

Γενική Διευθύντρια: Δήμητρα Νούση
Τηλέφωνο: 210 5277513
Email: [email protected]

Η Γενική Διευθύντρια έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου που συγκροτούν την Γενική Διεύθυνση και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας τους. Ειδικότερα η Γενική Διευθύντρια:

 • Κατευθύνει τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και των αντιστοίχων προγραμμάτων δράσης των υπηρεσιών, συνεργαζόμενος με τον Γενικό Γραμματέα και τους αντίστοιχους προϊσταμένους των υπηρεσιών, έτσι ώστε να εναρμονίζονται προς τους περιοδικούς στόχους του Δήμου.
 • Θέτει τους στόχους, καθορίζει του δείκτες και παρακολουθεί τα σχέδια δράσης κάθε Διεύθυνσης, ευθύνης του.
 • Ιεραρχεί, ελέγχει και εγκρίνει τα θέματα – δράσεις κάθε Διεύθυνσης.
 • Μεριμνά για την κατάλληλη οργάνωση των πόρων των υπηρεσιών (ανθρώπινο δυναμικό, τεχνικά μέσα, υποδομές εσωτερικές, διαδικασίες λειτουργίας κλπ.) ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στην αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους και των αντίστοιχων προγραμμάτων δράσης τους.
 • Συντονίζει τη λειτουργία των Διοικητικών και Κοινωνικών υπηρεσιών, συνεργαζόμενος με τους αντίστοιχους προϊσταμένους.
 • Παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί την καλή λειτουργία των υπηρεσιών σε σχέση πάντοτε προς τις δραστηριότητες τους και την επίτευξη των περιοδικών προγραμμάτων δράσης τους.
 • Αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των πόρων της κάθε Διοικητικής και Κοινωνικής υπηρεσίας (ανθρώπινο δυναμικό, τεχνικά μέσα κλπ.) και διατυπώνει προτάσεις για τη συμπλήρωσή τους ή την βελτίωση της απόδοσής τους.
 • Δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του Δήμου.
 • Υπογράφει έγγραφα σύμφωνα με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος και αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης.
 • Εκπροσωπεί την Γενική Διεύθυνση, όπου απαιτείται.
 • Συνεργάζεται με τους υπόλοιπους Γενικούς Διευθυντές του Δήμου ή/και με άλλους φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης.

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης

 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον/στην προϊστάμενο/νη της Γενικής Δ/νσης.
 • Επιμελείται της παρακολούθησης και διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας του/της προϊσταμένου/νης της Γενικής Διεύθυνσης, τηρώντας το σχετικό πρωτόκολλο και αρχείο
 • Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του/της προϊσταμένου/νης της Γενικής Διεύθυνσης
 • Μεριμνά διά των ανταποκριτών του Γραφείου για την ανταπόκριση στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM)

Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται των κάτωθι Διευθύνσεων:

πληροφορίες

Λιοσίων 22, Αθήνα

210 5277513 [email protected]