/

Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Είναι η αρμόδια διεύθυνση για την διαχείριση των ανθρώπινου δυναμικού του δήμου, την ενίσχυση των δεξιοτήτων του και την ανάπτυξη του

Διευθυντής: Αθανίτης Βύρων
Τηλέφωνα: 210 5277559, 210 5277508
E-mail: [email protected]

Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων.
Εισηγείται, τις μετακινήσεις, αναθέσεις καθηκόντων προσωπικού, απ’ ευθείας στον Γενικό Γραμματέα για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων από τον Δήμαρχο.
Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.

Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Μονίμου Προσωπικού
γ. Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
δ. Τμήμα Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης, Υγιεινής και Ασφάλειας Ανθρώπινου Δυναμικού
δ1. Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας εργαζομένων
ε. Τμήμα Ελέγχου Απασχόλησης

πληροφορίες

Λιοσίων 22, 104 38 Αθήνα

210 5277559 [email protected]