Τμηματάρχης: Δερμιτζάκη Αναστασία
Τηλέφωνο: 210 5277574
Τηλέφωνα Αδειών Μονίμων: 210 5277546, 210 5277547, 210 5278124, 210 5277552
Τηλέφωνα Αδειών Αορίστου Χρόνου: 210 5277529, 210 5277550, 210 5277551
E-mail: [email protected]

  • Παρακολουθεί όλες τις άδειες που χορηγούνται στο προσωπικό -κανονικές άδειες, αναρρωτικές άδειες, άδειες ανατροφής, άδειες άνευ αποδοχών- εκδίδει σχετικές αποφάσεις και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
  • Εκδίδει αποφάσεις περικοπής αποδοχών και τις διαβιβάζει στο αρμόδιο τμήμα Μισθοδοσίας.
  • Παρακολουθεί καθημερινά και ελέγχει τις παρουσίες και απουσίες όλων των υπαλλήλων, τις κάρτες παρουσίας τους, τα δελτία παρουσίας, καθώς και την υπερωριακή εργασία, εργασία κατά τις Κυριακές & Αργίες, νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής, νυχτερινή εργασία καθημερινών πέραν της υποχρεωτικής.
  • Παρακολουθεί και καταγράφει τις προσλήψεις υπαλλήλων, μετακινήσεις, μετατάξεις, αποσπάσεις, συντάξεις, θανάτους κ.λπ.
  • Συγκεντρώνει και μεταβιβάζει καθημερινά και μηνιαία στατιστικά στοιχεία παρουσίας όλων των Διευθύνσεων στον Γενικό Γραμματέα και όπου αλλού αυτό απαιτείται.
  • Συγκεντρώνει και παρακολουθεί καθημερινά τις παρουσίες-απουσίες όλων των υπαλλήλων

πληροφορίες