Τμηματάρχης: Συλίκου Ελένη
Τηλέφωνο: 210 5277448
E-mail: [email protected]

Είναι επιφορτισμένο με τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τον κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων και τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ειδικότερα:

 • Τηρεί και ενημερώνει καθημερινά με όλες τις μεταβολές τα Μητρώα, τους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους των μονίμων υπαλλήλων.
 • Τηρεί το ηλεκτρονικό αρχείο μητρώου που αφορά τους μονίμους υπαλλήλους, με καθημερινή ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης προσωπικού.
 • Ενημερώνει την πλατφόρμα του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου με τα στοιχεία των μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων.
 • Μεριμνά για τον διορισμό, έκδοση προκηρύξεων για πρόσληψη μονίμου προσωπικού, τοποθέτηση, μονιμοποίηση, απόσπαση, μετάταξη, αναγνώριση προϋπηρεσίας, λύση υπαλληλικής σχέσης.
 • Μεριμνά για τον προσδιορισμό του αναγκαίου αριθμού θέσεων εργασίας μονίμου προσωπικού ανά οργανική μονάδα του Δήμου, και τον καθορισμό των απαραίτητων προσόντων (κατηγορία/κλάδο) σε συνεργασία με το τμήμα Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης, Υγιεινής και Ασφάλειας Ανθρώπινου Δυναμικού και τις επί μέρους Δ/νσεις.
 • Συντάσσει σύμφωνα με τον νόμο τις καταστάσεις των υπαλλήλων (πίνακες αρχαιότητας).
 • Μεριμνά για την απονομή της σύνταξης στους μονίμους υπαλλήλους τόσο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όσο και από το ΙΚΑ.
 • Παρακολουθεί τις μεταβολές του μονίμου προσωπικού, εκδίδοντας τις σχετικές αποφάσεις (προαγωγές, μισθολογικά κλιμάκια, αποζημιώσεις, μετακινήσεις, ανάθεση καθηκόντων κλπ.).
 • Συνεργάζεται με τους προϊσταμένους των άλλων Διευθύνσεων και τους ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέματα (επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, αξιολόγηση, εξαίρεση υπηρεσιών από την 5μερη λειτουργία, κλπ).
 • Μεριμνά για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης των μονίμων υπαλλήλων. Διεξάγει, δε, τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης του μονίμου προσωπικού στην πλατφόρμα του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.
 • Συντάσσει ετησίως τον Κατάλογο Υπόχρεων σε Δήλωση Πόθεν-Έσχες μονίμων υπαλλήλων του Δήμου, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.
 • Παρακολουθεί και εφαρμόζει το Πειθαρχικό δίκαιο για τους μονίμους υπαλλήλους.
 • Μεριμνά για την συγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου καθώς και για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων σε αυτό.
 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται τροποποιήσεις στην οργανωτική δομή και γενικότερα τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Εισηγείται στην Δημοτική αρχή την συγκρότηση των αναγκαίων επιτροπών.
 • Τηρεί αρχείο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και φροντίζει για τη διακίνηση αυτής.