Τμηματάρχης: Γιαννέλης Παναγιώτης
Τηλέφωνο: 210 5277450
E-mail: [email protected]

Είναι επιφορτισμένο με την εφαρμογή του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων που αφορούν το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου, ειδικότερα:

 • Τηρεί τα Μητρώα, ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους του προσωπικού αυτού.
 • Μεριμνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας με βάση τις νόμιμες διαδικασίες και συντάσσει, σε συνεργασία με την Νομική Διεύθυνση, τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή άλλου είδους συμβάσεις.
 • Μεριμνά για τον προσδιορισμό του αναγκαίου αριθμού θέσεων εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ανά οργανική μονάδα του Δήμου, και τον καθορισμό των απαραίτητων προσόντων (κατηγορία/ειδικότητα) σε συνεργασία με το τμήμα Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης, Υγιεινής και Ασφάλειας Ανθρώπινου Δυναμικού και τις επί μέρους Δ/νσεις.
 • Παρακολουθεί τις μεταβολές του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, δηλαδή τις τοποθετήσεις, μετακινήσεις, προσμέτρηση προϋπηρεσιών, αποζημιώσεις, λύσεις υπηρεσιακής σχέσης, διαγραφές κ.λπ.
 • Τηρεί το ηλεκτρονικό αρχείο μητρώου που αφορά τους υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου, με ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης προσωπικού.
 • Ενημερώνει την πλατφόρμα του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου με τα στοιχεία των υπαλλήλωντου Δήμου Αθηναίων.
 • Συνεργάζεται με τους προϊσταμένους των άλλων Διευθύνσεων και τους ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέματα (εξαίρεση υπηρεσιών από την 5μερη λειτουργία, κ.λπ.).
 • Μεριμνά για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου. Διεξάγει, δε, τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου στην πλατφόρμα του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.
 • Ασχολείται με την μελέτη και εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και δίνει κάθε αναγκαία πληροφορία για την σωστή εφαρμογή τους.
 • Παρακολουθεί και εφαρμόζει το Πειθαρχικό Δίκαιο στο προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου.
 • Μεριμνά για τη σύναψη συμβάσεων παροχής κοινωφελούς εργασίας για πολίτες των οποίων η στερητική της ελευθερίας ποινή έχει μετατραπεί σε χρηματική ποινή.

πληροφορίες