/

Διευθύνσεις

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ε1. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης

Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται των κάτωθι Διευθύνσεων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

β. Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού
γ. Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
δ. Τμήμα Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης, Υγιεινής και Ασφάλειας Ανθρώπινου Δυναμικού
δ1. Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων (μετονομασία)
ε. Τμήμα Ελέγχου Απασχόλησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Διοικητικού, Εποπτείας και Συντονισμού Δημοτικών Κοινοτήτων
β1. Γραφείο Προσωπικού Ασφαλείας
γ. Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών 1ης Δημοτικής Κοινότητας
δ. Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών 2ης Δημοτικής Κοινότητας
ε. Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών 3ης Δημοτικής Κοινότητας
στ. Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών 4ης Δημοτικής Κοινότητας
ζ. Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών 5ης Δημοτικής Κοινότητας
η. Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών 6ης Δημοτικής Κοινότητας
θ. Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών 7ης Δημοτικής Κοινότητας
ι. Τμήμα Δημοτικού και Ιστορικού Αρχείου
ια. Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΩΝ

α. Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Παρατάξεων, Αιρετών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής και Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
β1. Γραφείο Νομικών Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων
γ. Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π)

α. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
β. Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
γ. Τμήμα Εξωτερικών Εφαρμογών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Έκδοσης Πιστοποιητικών
γ. Τμήμα Μητρώου Αρρένων
δ. Τμήμα Ιθαγένειας, Δημοτολογίου και Εκλογικών Καταλόγων
ε. Τμήμα Γεννήσεων
στ. Τμήμα Γάμων – Θανάτων
ζ. Τμήμα Πολιτικών Γάμων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

α. Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Υποστήριξης και Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων, Σχολικών Επιτροπών και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.)

γ. Τμήμα Διά Βίου Μάθησης
δ. Τμήμα Αδειοδοτήσεων-Ελέγχων
ε. Τμήμα Παιδικών Εξοχών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

α. Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης
β1. Γραφείο Φιλανθρωπικών Σωματείων
γ. Τμήμα Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων
δ. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
ε. Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ασφάλισης
στ. Τμήμα Υποστήριξης και Κοινωνικής ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων
ζ. Τμήμα Υποδοχής και Υποστήριξης Αστέγων
η. Τμήμα Τρίτης Ηλικίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

α. Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Δημοτικών Ιατρειών 1ης και 2ης Δημοτικής κοινότητας
γ. Τμήμα Δημοτικών Ιατρειών 3ης και 4ης Δημοτικής κοινότητας
δ. Τμήμα Δημοτικών Ιατρειών 5ης, 6ης και 7ης Δημοτικής κοινότητας
ε. Τμήμα προληπτικής ιατρικής, προαγωγής υγείας και δημόσιας υγείας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
γ. Τμήμα Ελέγχου Στάθμευσης
δ. Δημοτικό Αστυνομικό Τμήμα 1ης Δημοτικής Κοινότητας
δ1. Γραφείο Ιστορικού Κέντρου
ε. Δημοτικό Αστυνομικό Τμήμα 2ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας
στ. Δημοτικό Αστυνομικό Τμήμα 3ης και 4ης Δημοτικής Κοινότητας
ζ. Δημοτικό Αστυνομικό Τμήμα 5ης και 6ης Δημοτικής Κοινότητας
η. Τμήμα Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και Επιχειρήσεις

 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤ1. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης

Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται των κάτωθι διευθύνσεων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

α. Τμήμα Προϋπολογισμού
β. Τμήμα Λογιστηρίου
γ. Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης και Εξόδων
δ. Τμήμα Εκκαθάρισης και Εντολής Δαπανών
ε. Τμήμα Εσόδων
στ. Τμήμα Μισθοδοσίας
ζ. Τμήμα Οικονομικής Παρακολούθησης Συμβάσεων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

β. Τμήμα Α’ Κοιμητηρίου
γ. Τμήμα Β’ Κοιμητηρίου
δ. Τμήμα Γ’ Κοιμητηρίου
ε. Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας
στ. Τμήμα Αγορών, Απαλλοτριώσεων και Μισθώσεων
ζ. Τμήμα Περιουσιακών Στοιχείων, Κοινοχρήστων Χώρων, Κτηματολογίου και Κληροδοτημάτων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

α. Τμήμα Προμηθειών, Προγραμματισμού, Τεκμηρίωσης Αιτημάτων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
γ. Τμήμα Αποθηκών Υλικών
δ. Τμήμα Διαχείρισης Καυσίμων και Λιπαντικών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

α. Τμήμα Σχεδιασμού, Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Αδειοδότησης Εμπορικών δράσεων
γ. Τμήμα Αδειοδότησης Χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου
δ. Τμήμα Αδειοδότησης Υπαίθριων Αγορών και Συναφών Δράσεων
ε. Τμήμα Βεβαίωσης Γενικών Εσόδων
στ. Τμήμα Βεβαίωσης Εσόδων από Παραβάσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ)
ζ. Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και Τ.Α.Π

3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
Ζ1. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης

Ο Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων προΐσταται των κάτωθι διευθύνσεων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού
γ. Τμήμα Επίβλεψης
γ1. Γραφείο Μελετών και Επιβλέψεων Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
δ. Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

α. Τμήμα Οργάνωσης, Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού
γ. Τμήμα Τοπογραφίας και Περιβάλλοντος
δ. Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων
ε. Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς
στ. Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

α. Τμήμα Οργάνωσης, Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Έκδοσης Αδειών
β1. Γραφείο Αρχείου Οικοδομικών Αδειών
β2. Γραφείο Ανελκυστήρων
γ. Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
γ1. Γραφείο Επικινδύνων και Υγρασιών
δ. Τμήμα Όρων Δόμησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησηςβ. Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού
γ. Τμήμα Επίβλεψης
δ. Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων
ε. Τμήμα Αδειοδοτήσεων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού
γ. Τμήμα Συντήρησης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού και Υποδομών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

α. Τμήμα Μελετών,Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων
β1. Γραφείο Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Οχημάτων
β2.Γραφείο Διαχείρισης, Συντήρησης και Διάθεσης Τροχαίου Υλικού και Λοιπού Εξοπλισμού

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

α. Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης
β. Τμήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων
γ. Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας Εργασίας
δ. Τμήμα Αποκομιδής, Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών Συσκευασίας
δ1. Γραφείο Κίνησης Οχημάτων
ε. Τμήμα Επίβλεψης Λειτουργίας Υποδομών και Εγκαταστάσεων
στ. Τμήμα Οδοκαθαρισμού
ζ. Τμήμα Ειδικών Εργασιών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ

α. Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Τεχνικής Υποστήριξης
β1. Γραφείο Κίνησης
γ. Τμήμα Πρασίνου 1ης Δημοτικής Κοινότητας
δ. Τμήμα Πρασίνου 2ης και 3ης Δημοτικής Κοινότητας
ε. Τμήμα Πρασίνου 4ης και 5ης Δημοτικής Κοινότητας
στ. Τμήμα Πρασίνου 6ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας
ζ. Τμήμα Αστικής Πανίδας
ζ1. Γραφείο Απεντομώσεων Χώρων
η. Τμήμα Εθνικού Κήπου
η1. Γραφείο Παιδικής Βιβλιοθήκης και Βοτανικού Μουσείου