Τμηματάρχης: Αμπελιώτη Μαρία
Τηλέφωνα: 210 5277548, 210 5277542, 210 5277529
E-mail[email protected]

 • Φροντίζει για τη συμμετοχή της Δ/νσης στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου και την ετήσια κατάρτιση του σχεδίου δράσης της.
 • Σχεδιάζει και διατηρεί την Περιγραφή των Θέσεων εργασίας για το σύνολο των Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Εποπτεύει τη διαδικασία προσδιορισμού του αναγκαίου αριθμού θέσεων εργασίας προσωπικού ανά οργανική μονάδα του Δήμου, και καθορισμού των απαραίτητων προσόντων (κατηγορία, κλάδος/ειδικότητα) σε συνεργασία με τα τμήματα Μονίμου Προσωπικού και Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της Δ/νσης, αλλά και τις επί μέρους Δ/νσεις.
 • Εισάγει, τηρεί και επικαιροποιεί το Ψηφιακό Οργανόγραμμα του Δήμου Αθηναίων στην πλατφόρμα του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, καταχωρώντας τις προβλεπόμενες θέσεις ανά οργανική μονάδα και τα αντίστοιχα περιγράμματα των θέσεων αυτών.
 • Συγκεντρώνει και τηρεί αρχείο της στοχοθεσίας των Υπηρεσιών του Δήμου και φροντίζει για τη διασύνδεση και την εναρμόνιση της στοχοθεσίας της οικείας Διεύθυνσης με τους επιχειρησιακούς στόχους.
 • Επιλέγει τους δείκτες αποδοτικότητας της οικείας Δ/νσης, σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα και παρακολουθεί την εξέλιξη τους.
 • Μεριμνά για το σχεδιασμό και τον συντονισμό του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων στο Δήμο και την τήρηση των σχετικών στοιχείων.
 • Διαμορφώνει και παρακολουθεί την υλοποίηση διαδικασιών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, προσδιορίζοντας τις ανάγκες βελτίωσης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων και της ατομικής ή ομαδικής τους απόδοσης.
 • Εφαρμόζει την ερευνητική μεθοδολογία που έχει επιλεγεί από την αρμόδια Δ/νση για την διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών, προκειμένου για την συλλογή στοιχείων και μεγεθών που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό και τη λειτουργία της οικείας Δ/νσης.
 • Εντοπίζει περιοχές παρέμβασης και προτείνει εκπαιδευτικά προγράμματα με τη συνεργασία των Δ/νσεων, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία όλων των Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και οργανώνει προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και επιμόρφωσης για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού. Παρακολουθεί την υλοποίησή τους και μεριμνά για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.
 • Μεριμνά για την ανίχνευση των σχετικών υπηρεσιακών αναγκών και υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης μέσω δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων.
 • Παρέχει τη δυνατότητα κλινικής άσκησης και εργαστηριακής εκπαίδευσης φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ στο πλαίσιο απαίτησης των μαθημάτων τους και ολοκλήρωσης των σπουδών τους.
 • Σε συνεργασία με την αρμόδια για την διαπίστωση σχετικών αναγκών Νομική Δ/νση, παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε ασκούμενους δικηγόρους.
 • Συντάσσει ενημερωτικές εγκυκλίους και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέματα που άπτονται των θεμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.
 • Συντάσσει και αναμορφώνει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Τμήματος.
 • Επιμελείται την ενταλματοποίηση των δαπανών του Τμήματος.
 • Συντάσσει πίνακες στατιστικών στοιχείων και καταστάσεις που αφορούν σε αρμοδιότητες του τμήματος.
 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται τη εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων, που ενσωματώνουν την ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στις προτάσεις του Δήμου στα εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την εφαρμογή, την υλοποίηση και τη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αφορούν στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή άλλους εκπαιδευτικούς φορείς Δημόσιους και Ιδιωτικούς, για την εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζόμενων του Δήμου Αθηναίων.
 • Παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης, σε φοιτητές και σπουδαστές ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ, που έχουν ολοκληρώσει τον απαιτούμενο κύκλο σπουδών αλλά δεν έχουν ακόμη αποφοιτήσει.
 • Διενεργεί τη διαδικασία της δημόσιας κλήρωσης για τη σύσταση επιτροπών αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.

πληροφορίες