/

Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

Διευθύντρια: Κακριδά Άννα
Τηλέφωνα: 210 8217430
E-mail: [email protected]

Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.

Η Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Υποστήριξης και Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων, Σχολικών Επιτροπών και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.)
γ. Τμήμα Δια Βίου Μάθησης
δ. Τμήμα Αδειοδοτήσεων – Ελέγχων
ε. Τμήμα Παιδικών Εξοχών

πληροφορίες

Ηπείρου 70 και Λιοσίων

210 8217430 [email protected]