Τμηματάρχης: Μπόζιαρης Χαράλαμπος
Τηλέφωνο: 213 2082924 και 213 2082923
E-mail[email protected]

 • Καταρτίζει και εφαρμόζει, στο πλαίσιο του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, το Τοπικό Πρόγραμμα Δ.Β.Μ. Το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης περιλαμβάνει ιδίως, προγράμματα ή δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο.
 • Συμμετέχει στο εθνικό δίκτυο Δ.Β.Μ. και στην οργάνωση του συστήματος διοίκησης της Δ.Β.Μ.
 • Συγκροτεί και διαχειρίζεται το Μητρώο Φορέων Δ.Β.Μ. και εισηγείται τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και Έγκρισης των Φορέων Δ.Β.Μ. προκειμένου να συμπεριληφθούν στο Μητρώο.
 • Σχεδιάζει προγράμματα δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Διαχειρίζεται το αρχείο και την περιουσία της Ν.Ε.Λ.Ε.
 • Εισηγείται την ίδρυση κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
 • Εισηγείται την ίδρυση πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
 • Η λειτουργία των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και των πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής αναλαμβάνεται από το Τμήμα ή ανατίθεται στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, εφόσον περιλαμβάνεται στη συστατική τους πράξη ή στο καταστατικό τους.
 • Σχεδιάζει, οργανώνει και υποστηρίζει την υλοποίηση όλων των προγραμμάτων μετασχολικών δραστηριοτήτων (εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, αθλητικών κ.α.) για όλους τους μαθητές των σχολείων, αλλά και γενικότερα δραστηριοτήτων και δράσεων σε επίπεδο γειτονιάς που θα απευθύνονται στους πολίτες της κάθε τοπικής κοινότητας σε συνεργασία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά με Συλλόγους και Ενώσεις γονέων, Τοπικούς Φορείς κ.λ.π.
 • Ενημερώνεται για τις δυνατότητες ένταξης προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν τις αρμοδιότητες του Τμήματος σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Καταρτίζει τις σχετικές προτάσεις και μεριμνά για την υλοποίηση τους, εφόσον ενταχθούν, σε συνεργασία με τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
 • Εισηγείται για την διάθεση των διδακτηρίων για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Εισηγείται για τη διοργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Μεριμνά για τη λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου που στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά εκπαιδευτικών προκειμένου να παρέχονται δωρεάν μαθήματα σε μαθητές, είτε άμεσα είτε μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Μεριμνά για τη λειτουργία του κτιρίου επί της οδού Θεοτοκοπούλου 34, ως χώρου διεξαγωγής πολιτιστικών δραστηριοτήτων, δράσεων αναψυχής και Δια Βίου Μάθησης.
 • Μεριμνά για τη λειτουργία του MakerSpace στο Σεράφειο Κολυμβητήριο-Αθλητικό και Πολιτιστικό Κέντρο, ως χώρου υλοποίησης δράσεων Δια Βίου Μάθησης.

πληροφορίες