Τμηματάρχης: Δούνης Δημήτριος
Τηλέφωνο: 210 8250611
E-mail: [email protected]

  • Καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον κανονισμό λειτουργίας τους.
  • Προγραμματίζει τις κατασκηνωτικές περιόδους και καθορίζει τη δυναμικότητά τους (παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, κ.λπ.).
  • Διεκπεραιώνει την διαδικασία εγγραφών των συμμετεχόντων.
  • Ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις λειτουργικές ανάγκες, τις επισκευές συντήρησης κτιρίων και εξοπλισμού, τη συντήρηση του πρασίνου και γενικά για όλα τα θέματα που αφορούν την ομαλή και ασφαλή λειτουργία τους. Παρακολουθεί την υλοποίηση των σχετικών έργων και προμηθειών.
  • Έχει την ευθύνη της καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία των παραστατικών κάθε δαπάνης που αφορά τα πάσης φύσεως υλικά αρμοδιότητας του τμήματος.
  • Μεριμνά για την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού (αριθμός και ειδικότητες), σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
  • Διερευνά τις δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, σε συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  • Προγραμματίζει, οργανώνει και υλοποιεί ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, αθλητικές κ.λπ. εκδηλώσεις, καθώς και επιμορφωτικές δράσεις για τους συμμετέχοντες. Σχεδιάζει και υλοποιεί παιδαγωγικά προγράμματα για τα παιδιά, σε συνεργασία με τα νομικά πρόσωπα του Δήμου, με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
  • Μεριμνά για τη λειτουργία του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής που βρίσκεται στις Παιδικές Εξοχές.
  • Υποβάλει προτάσεις για την περαιτέρω αξιοποίηση των παιδικών εξοχών, σε συνεργασία με τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου καθώς και άλλους δημοτικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

πληροφορίες