/

Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας

Διευθύντρια: Θράππα-Μάρκου Ευσταθία
Τηλέφωνα: 210 2283572
E-mail: [email protected]

Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποστήριξη για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.

Η Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Δημοτικών Ιατρειών 1ης και 2ης Δημοτικής κοινότητας
γ. Τμήμα Δημοτικών Ιατρειών 3ης και 4ης Δημοτικής κοινότητας
δ. Τμήμα Δημοτικών Ιατρειών 5ης, 6ης και 7ης Δημοτικής κοινότητας
ε. Τμήμα προληπτικής ιατρικής, προαγωγής υγείας και δημόσιας υγείας