Τμηματάρχης: Δαναλάτου Ραχήλ
Τηλέφωνα: 210 2015510-11 (εσωτ. 112)
E-mail: [email protected]

 • Παρέχει υπηρεσίες προαγωγής και αγωγής της υγείας, δημόσιας υγείας καθώς και πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης.
 • Πληροφορεί το κοινό και τους φορείς σχετικά με τη δραστηριότητα της Διεύθυνσης σε συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων.
 • Υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του προϊσταμένου της Διεύθυνσης φροντίζει για την εναρμόνιση της λειτουργίας του συνόλου των υπηρεσιακών μονάδων με την δράση φορέων και δομών που εξελίσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής (π.χ. εμβολιασμοί, προετοιμασία δομών για αντιμετώπιση επιδημιών, μαντού συγκεκριμένου πληθυσμού κ.λ.).
 • Επιβλέπει και συντονίζει τη συλλογή και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων των Δημοτικών Ιατρείων και των δράσεων πρόληψης και προαγωγής υγείας.
 • Έχει την ευθύνη για τη μελέτη των συνθηκών υγείας του πληθυσμού του δήμου Αθηναίων και τον σχεδιασμό δράσεων προληπτικής ιατρικής.
 • Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημόσιων Σχέσεων για την εφαρμογή προγραμμάτων-μέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας και την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών μέσω του δικτύου υγιών πόλεων.
 • Εισηγείται και αναλαμβάνει την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την πρόληψη και προαγωγή της δημόσιας υγείας που εκπονούν και χρηματοδοτούν εθνικοί περιφερειακοί και ευρωπαϊκοί οργανισμοί για όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης. Επίσης σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα (σχολεία – λέσχες φιλίας κ.α.).
 • Υλοποιεί δράσεις σε συνεργασία με φορείς, όπως Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., Μ.Κ.Ο., επιστημονικούς φορείς, συλλόγους κ.α. σε συνεργασία με τα Δημοτικά ιατρεία.
 • Μεριμνά και ελέγχει τα μέτρα υγιεινής των χώρων και την διαχείριση μολυσματικού υλικού όλης της Διεύθυνσης.
 • Προγραμματίζει και συνεργάζεται με το Τμήμα Οργάνωσης Σχεδιασμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης για την προμήθεια πάσης φύσεως ιατροφαρμακευτικού και λοιπού εξοπλισμού.
 • Συντονίζει το προσωπικό με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος, την άρτια εξυπηρέτηση των ωφελουμένων των παρεχόμενων υπηρεσιών με την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο που απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις .
 • Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα του Τμήματος (διακινεί την έντυπη / ηλεκτρονική αλληλογραφίας, τηρεί τα σχετικά αρχεία, τηρεί το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο, αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Δήμου κ.τ.λ.)

πληροφορίες