/

Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Διοίκησης

Είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον συντονισμό των δημοτικών κοινοτήτων, την λειτουργία των Τμημάτων Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης εντάσσεται το Ιστορικό Αρχείο του δήμου Αθηναίων και το Γραφείο Προσωπικού Ασφάλειας

Διευθυντής: Μπιμπούδης Παναγιώτης
Τηλέφωνα: 210 5277541, 213 2083587, 210 5277502
E-mail: [email protected]

Ο/η προϊστάμενος/νη της Διεύθυνσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της. Καθορίζει τις προτεραιότητες ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του επιδιωκόμενου έργου. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.

Η Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Διοίκησης αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Διοικητικού, Εποπτείας και Συντονισμού Δημοτικών Κοινοτήτων
β1. Γραφείο Προσωπικού Ασφαλείας
γ. Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών 1ης Δημοτικής Κοινότητας
δ. Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών 2ης Δημοτικής Κοινότητας
ε. Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών 3ης Δημοτικής Κοινότητας
στ. Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών 4ης Δημοτικής Κοινότητας
ζ. Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών 5ης Δημοτικής Κοινότητας
η. Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών 6ης Δημοτικής Κοινότητας
θ. Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών 7ης Δημοτικής Κοινότητας
ι. Τμήμα Δημοτικού και Ιστορικού Αρχείου
ια. Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου


Κάθε ένα από τα επτά (7) Τμήματα Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών Δημοτικών Κοινοτήτων έχει την ευθύνη των παρακάτω αρμοδιοτήτων:

 • Δέχεται έγγραφες ή προφορικές αναφορές δημοτών για θέματα της Κοινότητας τις οποίες φροντίζει να διαβιβάσει στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Εισηγείται στον / στην Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας για την έκφραση γνώμης περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης μετά από αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Συνεργάζεται με αρμόδιες Υπηρεσίες (Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας & άλλες) για θέματα των περιοχών της Κοινότητας.
 • Καταρτίζει ημερήσιες διατάξεις του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων, μεριμνά και συντονίζει τις εργασίες για την επίλυση των προβλημάτων της Κοινότητας.
 • Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας προβάλλει, προωθεί και όπου μπορεί υλοποιεί τις πολιτικές που έχουν στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
 • Εκδίδει τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου με την οποίαν ορίζονται οι αρμόδιοι προς τούτο υπάλληλοι του Τμήματος. Στις περιπτώσεις που, για την έκδοση της βεβαίωσης, κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια αυτοψίας ζητείται η συνδρομή των Υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας.
 • Συνεργάζεται με τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, για θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων τους.
 • Εισηγείται στον Πρόεδρο για την χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων των Κ.Υ.Ε.
 • Εισηγείται στον Πρόεδρο για την εγκατάσταση και μετατόπιση ή μη περιπτέρων μετά από αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Εισηγείται στον Πρόεδρο για τους χώρους λειτουργίας λαϊκών αγορών , τις θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
 • Τηρεί στατιστικά στοιχεία και αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων (υπηρεσιακών και Κοινοτικού Συμβουλίου) και έχει την επιμέλεια της σύνταξης του προϋπολογισμού εξόδων της Δημοτικής Κοινότητας. Παρακολουθεί τα αιτήματα και τις καταγγελίες που εισάγει.
 • Διατυπώνει προτάσεις για:
 1. Την αξιοποίηση των ακινήτων του Δήμου της περιοχής ευθύνης του.
 2. Την πολεοδομική ανάπτυξη της περιοχής.
 3. Την συντήρηση δημοτικών οδών, πλατειών και αλσών.
 4. Τις συγκοινωνίες της περιοχής.
 5. Την εκτέλεση νέων έργων και την συντήρηση των έργων που έχουν εκτελεσθεί.
 6. Την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
 7. Την μέριμνα της περισυλλογής αδέσποτων ζώων.
 8. Την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη πνευματικών και κοινωνικών θεμάτων και ότι άλλο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
 • Παραλαμβάνει αιτήσεις δημοτών και επαγγελματιών για τις υπηρεσίες που παρέχει.
 • Ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με τις αιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη και την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αυτών.
 • Πρωτοκολλεί ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και παραδίδει στον δημότη ή τον επαγγελματία απόδειξη κατάθεσης.
 • Προωθεί τις αιτήσεις στις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες μέσω του Τμήματος Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου.
 • Φροντίζει για την εμπρόθεσμη παραλαβή των απαντήσεων από τις Υπηρεσίες και τις παραδίδει στους αιτούντες.
 • Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τυχόν εκκρεμότητες και αντιμετωπίζει δυσλειτουργίες που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την διεκπεραίωση των υποθέσεων.
 • Συνεργάζεται με το σύνολο των Διευθύνσεων του Δήμου συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποσυμφόρηση των αρμοδίων πρωτογενών Υπηρεσιών.
 • Επιλαμβάνεται της διεκπεραίωσης σημαντικού αριθμού υποθέσεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και διεκπεραιώνει το σύνολο σχεδόν των υποθέσεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης.
 • Διαβιβάζει της αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, προκειμένου να εκδοθεί:
 • Κάρτα Δακτυλίου και Κάρτα Μονίμου κατοίκου.
 • Χορηγεί Βεβαιώσεις Μόνιμης Κατοικίας.
 • Ενσωματώνει κάθε νέα διαδικασία που θεσπίζεται για την εξυπηρέτηση δημοτών και επαγγελματιών.
 • Εκτελεί επικυρώσεις ακριβών φωτοαντιγράφων και θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής.

πληροφορίες

Λιοσίων 22, 104 38 Αθήνα

2105277541 [email protected]