Τμηματάρχης: Σκαφίδας Γεώργιος
Τηλέφωνο: 210 5277501
Διοικητικό: 210 5277543-5
Εποπτεία: 210 5277040
E-mail[email protected]

 • Μεριμνά, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, για τις διαδικασίες της διεκπεραίωσης όλων των απαιτούμενων εκλογικών εργασιών, όπως: εξεύρεση των χώρων και σύνταξη πίνακα εκλογικών τμημάτων, προμήθεια του εκλογικού υλικού καθώς και συγκρότηση συνεργείων για την ομαλή προετοιμασία και διεξαγωγή εκλογών.
 • Μεριμνά για την ορκωμοσία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των μη αιρετών μελών των ΝΠΔΔ και Ιδρυμάτων.
 • Συντάσσει ετησίως τον Κατάλογο Υπόχρεων σε Δήλωση Πόθεν Έσχες αιρετών, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.
 • Τηρεί το εμπιστευτικό πρωτόκολλο του Δήμου.
 • Φυλάσσει το αρχείο των Εφημερίδων της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) παρελθόντων ετών.
 • Μεριμνά για την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση των διακηρύξεων δημοπρασιών, εγγράφων διαφόρων αρχών και αγνώστου διαμονής.
 • Μεριμνά για την εγγραφή του Δήμου σε ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών για την άμεση και έγκαιρη ενημέρωση απεριόριστου αριθμού χρηστών σε νόμους, διατάγματα κ.λπ. που αφορούν τη λειτουργία των Ο.Τ.Α.
 • Εποπτεύει την λειτουργία του κεντρικού φωτοτυπικού (Λιοσίων 22).
 • Μεριμνά για την θεώρηση των βιβλίων εισαγωγής-εξαγωγής.
 • Έχει την ευθύνη εποπτείας και ορθής διαχείρισης της λειτουργικότητας των Δημοτικών Κτιρίων που έχουν παραχωρηθεί στην λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου και συνεργάζεται με τις αρμόδιες για την παρακολούθηση και συντήρηση των Κτηρίων Δ/νσεων, ενημερώνοντας για τα προβλήματα που ενίοτε προκύπτουν. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων του κτιρίου της Λιοσίων.
 • Καταγράφει και επικαιροποιεί τις στεγαστικές ανάγκες των δημοτικών Υπηρεσιών, σε σχέση με τις αρμοδιότητες τους, τη στελέχωση και το μέγεθος του εξυπηρετούμενου κοινού, ενημερώνοντας σχετικά την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας.
 • Διαχειρίζεται την διάθεση των υπηρεσιακών οχημάτων της Διεύθυνσης, εκδίδει τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται για την κίνησή τους και μεριμνά για την τακτική συντήρηση αυτών.
 • Μεριμνά για την κατανομή χώρων των Δημοτικών κτιρίων .
 • Έχει την ευθύνη φύλαξης των δημοτικών κτιρίων .
 • Έχει την ευθύνη καθαριότητας των εσωτερικών χώρων των δημοτικών κτιρίων ευθύνης της.
 • Διαχειρίζεται τα έπιπλα όλων των Υπηρεσιών του Δήμου και φροντίζει για τη σωστή διανομή τους και την κάλυψη σχετικών αναγκών. Επιμελείται του υλικού εξοπλισμού (γραφεία, καρέκλες, αναλώσιμα, Η/Υ, τηλέφωνο) των θέσεων εργασίας του Δήμου.
 • Συγκεντρώνει από τα Τμήματα της Διεύθυνσης τα στοιχεία για την κατάρτιση του συνολικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας, επιμελείται και ενοποιεί το τελικό σχέδιο και το αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία .
 • Μεριμνά για τις δημοσιεύσεις του Δήμου στον ημερήσιο πολιτικό, οικονομικό και δημοπρασιακό Τύπο.
 • Μεριμνά για την έγκριση πίστωσης της δαπάνης των δημοσιεύσεων στον τοπικό Τύπο.
 • Παρέχει διοικητική υποστήριξη στον πρόεδρο της κάθε δημοτικής κοινότητας για τη διενέργεια πληρωμών από την πάγια προκαταβολή, που συνίσταται από τις σχετικές διατάξεις.
 • Τηρεί, καταχωρίζει και συγκεντρώνει τα στοιχεία για τα έξοδα κίνησης των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων, συντάσσει και μεριμνά για τη διακίνηση της σχετικής με την καταβολή τους αλληλογραφίας.
 • Επικουρεί το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας στη σύνταξη του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το ανώτατο ποσό και επιμελείται της εκπόνησης της αιτιολογικής έκθεσης για κάθε εγγραφή.
 • Έχει την ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία όλων των απαραίτητων στοιχείων για την κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος της κάθε δημοτικής κοινότητας, επικοινωνεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες και παρέχει διοικητική υποστήριξη στο συμβούλιο για την έγκαιρη κατάρτιση και εισήγηση προς την εκτελεστική επιτροπή του Επιχειρησιακού Σχεδίου της. Υποστηρίζει την τεκμηρίωση και συγκεντρώνει τις αποφάσεις των δημοτικών κοινοτήτων για την υλοποίηση έργων, τη δημιουργία υποδομών και δράσεων και επιμελείται της έκδοσης των αντίστοιχων τεχνικών δελτίων.
 • Συγκεντρώνει τα αιτήματα προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν τα τμήματα των δημοτικών κοινοτήτων, συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές και τα διαβιβάζει στην Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών.
 • Παρέχει οδηγίες και συντονίζει την κοινή λειτουργία των επτά (7) δημοτικών κοινοτήτων στα ζητήματα αρμοδιότητάς του.
 • Παραλαμβάνει, προωθεί διαβιβάζει και διακινεί το σύνολο της αλληλογραφίας (εισερχόμενη και εξερχόμενη) των δημοτικών κοινοτήτων από και προς τη Διεύθυνση.
 • Βρίσκεται σε επικοινωνία με τα τμήματα των δημοτικών κοινοτήτων και παρέχει τις κατευθύνεις, πληροφορίες και οδηγίες της Διεύθυνσης για τα θέματα που τα αφορούν.
 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον/την προϊστάμενο/νη της Δ/νσης.
 • Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα της Διεύθυνσης, διακινώντας την έντυπη και ηλεκτρονική αλληλογραφία. Τηρεί τα σχετικά αρχεία και αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές εφαρμογές.
 • Διεκπεραιώνει υπηρεσιακά θέματα απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης (άδειες, υπερωριακή εργασία κ.λπ.).
 • Προγραμματίζει την μηνιαία υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Δ/νσης, καθώς και την εργασία Κυριακών, αργιών και νυκτερινών ωρών, συντάσσοντας σχετικές καταστάσεις και αντίστοιχα την απόφαση έγκρισης καταβολής της αποζημίωσης, που αποστέλλει στη Δ/νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, για έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης.
 • Αποδεσμεύει τις σχετικές πιστώσεις δαπανών που αφορούν σε προμήθειες ειδών ή και παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο αρμοδιότητας της Δ/νσης. Προετοιμάζει τα τεύχη δημοπράτησης με τη συνδρομή της Δ/νσης και Αποθηκών και μεριμνά για την έναρξη των διαγωνισμών, παρακολουθώντας την εξέλιξή τους.
 • Παρακολουθεί σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Δ/νσης, την υλοποίηση συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, ή και προγραμματικών συμβάσεων, που αφορούν αρμοδιότητες της Δ/νσης.
 • Μεριμνά διά των ανταποκριτών του Τμήματος για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM)