Τηλέφωνο: 210 5277221

  • Με το διατιθέμενο Ειδικό Προσωπικό Ασφαλείας μεριμνά για την ασφάλεια των Δημοτικών κτιρίων της οδού Λιοσίων 22 και Αθηνάς 63.
  • Μεριμνά για την ασφάλεια των ταμείων του κτιρίου της οδού Λιοσίων 22 καθώς και την τήρηση της τάξεως για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που υποδέχονται κοινό.
  • Μεριμνά για την τήρηση της τάξεως κατά τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου.