/

Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Πρόκειται για το Ληξιαρχείο του δήμου Αθηναίων.  Η Διεύθυνση τηρεί όλα τα σχετικά αρχεία για την ζωή, τον θάνατο και την οικογενειακή κατάσταση των Αθηναίων δημοτών και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

Διευθύντρια: Μπούρη Βασιλική
Τηλέφωνα: 210 3722173
E-mail: [email protected]

Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.
Ως Ληξίαρχος, ασκεί τα καθήκοντα όπως προβλέπονται από τον Ληξιαρχικό Νόμο και εφαρμόζει αυτόν σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους και υπαλλήλους των Τμημάτων Γεννήσεων και Γάμων – Θανάτων, για γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων.

Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Έκδοσης Πιστοποιητικών
γ. Τμήμα Μητρώου Αρρένων
δ. Τμήμα Ιθαγένειας, Δημοτολογίου και Εκλογικών Καταλόγων
ε. Τμήμα Γεννήσεων
στ. Τμήμα Γάμων – Θανάτων
ζ. Τμήμα Πολιτικών Γάμων

Αθηνάς 63, 10552 Αθήνα

210 3722173 [email protected]