/

Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)

Διευθύντρια: Δρ. Κακριδά Ουρανία
Τηλέφωνα: 210 3836522
Γραμματεία: 210 3836871
E-mail: [email protected]

Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.
Στα λειτουργούντα κατά κοινότητα Κ.Ε.Π., ο Δήμαρχος ορίζει, με απόφασή του, τους υπευθύνους.

Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
β. Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
γ. Τμήμα Εξωτερικών Εφαρμογών

πληροφορίες

Ακαδημίας 88, 2ος όροφος, 106 78, Αθήνα

210 3836871 [email protected]