Τμηματάρχης: Καγιά–Παναγοπούλου Αμαλία
Τηλέφωνα: 210 3722119 (Τμηματάρχης), 210 3722115-118
E-mail:  [email protected]

 • Συντάσσει και βιβλιοδετεί ετήσιο μητρώο αρρένων και στρατολογικό πίνακα.
 • Παραλαμβάνει και αποστέλλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής δικαιολογητικά για:

α) εγγραφή αδήλωτων τέκνων,

β) διαγραφή εγγεγραμμένων για διαφόρους λόγους (θάνατος, απώλεια ελληνικής ιθαγένειας, ανυπαρξία, απόκτηση ξένης ιθαγένειας κ.α.),

γ) διόρθωση επωνύμου, κυρίου ονόματος, πατρωνύμου, μητρωνύμου, τόπου γεννήσεως, ληξιαρχικών στοιχείων, προσθήκη κυρίου ονόματος κ.α.,

δ) μεταβολή στοιχείων εγγεγραμμένων λόγω υιοθεσίας, αναγνώρισης κ.α.

 • Αναζητεί ληξιαρχικές πράξεις από το Πληροφοριακό Σύστημα “Μητρώο Πολιτών” για προσθήκη κυρίου ονόματος και διαγραφές λόγω θανάτου.
 • Εγγράφει στα μητρώα αρρένων αδήλωτα τέκνα και αλλοδαπούς που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια, μετά από απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
 • Διαγράφει εγγεγραμμένους από τα μητρώα αρρένων  σε περίπτωση θανάτου, απώλειας της Ελληνικής Ιθαγένειας, ανυπαρξίας, διπλοεγγραφής, απόκτησης ξένης ιθαγένειας κ.α. μετά από απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
 • Διορθώνει επώνυμα, κύρια ονόματα, πατρώνυμα, μητρώνυμα, τόπο γεννήσεως, ληξιαρχικά στοιχεία, κ.α., προσθέτει κύρια ονόματα και μεταβάλλει στοιχεία λόγω υιοθεσίας, αναγνώρισης κ.α. μετά από απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
 • Αρχειοθετεί και βιβλιοδετεί αποφάσεις επί εγγραφών, διορθώσεων και μεταβολών στα ετήσια μητρώα αρρένων.
 • Μεριμνά για την τήρηση, ενημέρωση και διαφύλαξη στο διηνεκές των βιβλίων Μητρώου Αρρένων.
 • Επιμελείται την έκδοση πιστοποιητικών  Μητρώου Αρρένων.
 • Επιμελείται την έκδοση πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση (βάσει υποδείγματος 112/82) από το Πληροφοριακό Σύστημα “Μητρώο Πολιτών”.
 • Αναζητεί αυτεπάγγελτα ληξιαρχικές πράξεις από Ληξιαρχεία και πιστοποιητικά από Δημοτολόγια.

πληροφορίες