Τμηματάρχης: Τσιπούρα Ελένη
Τηλέφωνο: 210 5277233
E-mail: [email protected]

 • Φροντίζει για τη συντέλεση απαλλοτρίωσης ακινήτων (συγκέντρωση στοιχείων εμπλεκομένων στην απαλλοτρίωση για καθορισμό τιμής μονάδος και για βεβαίωση είσπραξης υποχρεώσεων τρίτων).
 • Επιμελείται της προσκύρωσης μικρών εδαφικών εκτάσεων ιδιοκτησίας του Δήμου σε παρόδιες ιδιοκτησίες (συγκέντρωση στοιχείων τρίτων, εκτιμητική επιτροπή, σύνταξη συμβολαίων, κλπ )
 • Μεριμνά για την αγορά ακινήτων με δημοπρασία ή με τη διαδικασία της απ’ ευθείας αγοράς από το Δήμο (εκτιμητική επιτροπή, σύνταξη συμβολαίων, αποστολή δικαιολογητικών για έκδοση χρηματικών ενταλμάτων)
 • Επιμελείται την από το Δημόσιο παραχώρηση χρήσης ή κυριότητας ακινήτων, προς το Δήμο.
 • Διεκπεραιώνει την εξόφληση των δικαστικών εξόδων που αναφέρονται σε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις
 • Τηρεί αρχείο φακέλων κυριότητας αγορών, απαλλοτριώσεων
 • Συνεργάζεται με Διευθύνσεις του Δήμου για τη συντέλεση απαλλοτριώσεων και την αγορά ακινήτων.
 • Συνεργάζεται με τους πιστοποιημένους εκτιμητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων ( Αντικειμενική και Αγοραία Αξία ).
 • Διαχειρίζεται τις πράξεις εφαρμογής που έχουν συνταχθεί για όλες τις περιοχές του Δήμου Αθηναίων (εισφορά γης, απαλλοτριώσεις και αποζημιώσεις ) και συντάσσει ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις για τη διαχείριση όλων των πράξεων εφαρμογής και για την έκβαση όλων των προσφυγών για καθορισμό τιμής μονάδας σε αντιστοιχία με τις εδαφικές εκτάσεις και τους ιδιοκτήτες που αφορούν.
 • Προωθεί την αγορά ή συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για λόγους ρυμοτομίας, εφαρμογής πολεοδομικού σχεδίου και απόκτησης ακινήτων για κοινωφελή κτίρια και συντάσσει ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις ως προς την πορεία των ως άνω αγορών ή συντελέσεων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.
 • Μεριμνά για τον ετήσιο προγραμματισμό των δαπανών αγοράς και απαλλοτρίωσης ακινήτων κατά τρόπο ανταποκρινόμενο στα ετήσια έσοδα από το Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και Τ.Α.Π. της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων και άλλες πηγές εσόδων (Πράσινο Ταμείο, Δωρεές, Κρατική χρηματοδότηση κλπ).
 • Μεριμνά για τη μίσθωση ακινήτων, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Συντάσσει, κάθε τέλος του μήνα, βεβαιώσεις για τη συνέχιση χρήσεως των μισθωμένων ακινήτων από τις υπηρεσίες του Δήμου, για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων καταβολής μισθωμάτων.
 • Συντάσσει σε συνεργασία με τη Νομική Διεύθυνση, τα σχετικά μισθωτήρια – συμφωνητικά.

πληροφορίες

Λιοσίων 22, 104 38, Αθήνα

210 5277233 [email protected]