/

Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων

Διευθυντής: Μπαρλαούρας Δημήτριος
Τηλέφωνο: 210 5277306
E-mail: [email protected]

Ο/η προϊστάμενος/νη της Διευθύνσεως Δημοτικών Προσόδων έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως, για την οργάνωση, τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσεως τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσεως και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων ή εξουσιοδοτήσεως υπογραφής εγγράφων, που εφαρμόζει, σύμφωνα με το νόμο, ο Δήμος Αθηναίων.

Η Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Σχεδιασμού, Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Αδειοδότησης Εμπορικών δράσεων
γ. Τμήμα Αδειοδότησης Χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου
δ. Τμήμα Αδειοδότησης Υπαίθριων Αγορών και Συναφών Δράσεων
ε. Τμήμα Βεβαίωσης Γενικών Εσόδων
στ.Τμήμα Βεβαίωσης Εσόδων από Παραβάσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ)
ζ. Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και Τ.Α.Π.

πληροφορίες

Λιοσίων 22, 104 38 Αθήνα

210 5277306 [email protected]