Τμηματάρχης: Σύρου Λεμονιά
Τηλέφωνο: 210 5277209, 210 5277249
E-mail: [email protected]

 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον προσδιορισμό παραχωρούμενων χώρων της αρμόδιας Τεχνικής Διευθύνσεως,  την έγκριση οριοθετήσεως θέσεων υπαίθριου εμπορίου, για τη δραστηριοποίηση παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (επαγγελματιών αγροτών), οι οποίοι μπορούν να αιτηθούν θέση στάσιμου εμπορίου στον Δήμο που βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων, όπου βρίσκονται οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους.
 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον προσδιορισμό παραχωρούμενων χώρων της αρμόδιας Τεχνικής Διευθύνσεως, την έγκριση οριοθέτησης θέσεων υπαίθριου εμπορίου, για τη δραστηριοποίηση επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου, οι οποίοι μπορούν να αιτηθούν θέση στάσιμου εμπορίου εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου.
 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον προσδιορισμό παραχωρούμενων χώρων της αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης, την έγκριση οριοθέτησης θέσεων υπαίθριου εμπορίου, για τη δραστηριοποίηση καλλιτεχνών – χειροτεχνών, οι οποίοι δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας.
 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον προσδιορισμό παραχωρούμενων χώρων της αρμόδιας Τεχνικής Διευθύνσεως, την έγκριση λειτουργίας υπαίθριων αγορών (αγορών καταναλωτών, εμποροπανηγύρεων, κυριακάτικων αγορών, χριστουγεννιάτικων και πασχαλινών αγορών και λοιπών οργανωμένων αγορών), για τις οποίες λαμβάνεται απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια. Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται και ο κανονισμός λειτουργίας των αγορών αυτών.
 • Προκηρύσσει τις άδειες υπαίθριου εμπορίου που θα χορηγηθούν, τα είδη των αδειών, ανά κατηγορία και θέση υπαίθριου εμπορίου, καθορίζει το τέλος χρήσεως κοινόχρηστου χώρου κάθε θέσεως και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Δημοσιεύει την προκήρυξη σε μία τοπική εφημερίδα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της οικείας Περιφερείας και στο διαδικτυακό τόπο του δήμου και της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
 • Παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, για τη συμμετοχή τους σε κλήρωση ή διαδικασία μοριοδότησης, για τη χορήγηση αδειών υπαίθριου εμπορίου. Αξιολογεί τα δικαιολογητικά και απορρίπτει ή εγκρίνει τις αιτήσεις, ενημερώνοντας αιτιολογημένα και εγγράφως τους ενδιαφερόμενους. Καταχωρεί και αρχειοθετεί ηλεκτρονικά τις έγκυρες αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Αναρτά, στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου, ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία διενεργείας της κλήρωσης ή διαδικασίας μοριοδότησης, για τη χορήγηση αδειών υπαίθριου εμπορίου και προβαίνει στην διεξαγωγή τους.
 • Εισηγείται στο Δημοτικό συμβούλιο την έγκριση χορηγήσεως αδειών υπαίθριου εμπορίου, που προήλθαν μετά από τη διενέργεια κληρώσεως ή διαδικασίας μοριοδότησης, σύμφωνα με την υφισταμένη νομοθεσία και κοινοποιεί τις αποφάσεις στην οικεία Περιφέρεια.
 • Εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα προς τη Διεύθυνση Οικονομικών, για την είσπραξη των αναλογούντων τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου, των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
 • Εκδίδει, θεωρεί, ανανεώνει, μεταβιβάζει και ανακαλεί, κατά περίπτωση, τις άδειες και τις εγκρίσεις των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων. Τηρεί, παράλληλα με το υπηρεσιακό, και ηλεκτρονικό αρχείο αδειών υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και ενημερώνει το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο του Υπουργείου Οικονομίας &Ανάπτυξης.
 • Παραλαμβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά για την έκδοση βεβαιώσεων δραστηριοποιήσεως υπαίθριου εμπορίου ετήσιαςδιάρκειας, τηρεί αρχείο, καταχωρεί ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και χορηγεί τις αντίστοιχες βεβαιώσεις.
 • Αναρτά στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες.
 • Μεριμνά για την δημιουργία, την τροποποίηση ή κατάργηση, όπου απαιτείται, των κανονισμών λειτουργίας των αντικειμένων εργασίας του Τμήματος και των εισηγητικών εγκρίσεως των τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
 • Συνεργάζεται με την συναρμόδια Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας και με τους συναρμοδίους Δήμους, για θέματα που αφορούν στις υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες.
 • Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Τμήματος και τηρεί αρχείο εισερχομένης – εξερχομένης αλληλογραφίας.
 • Διεκπεραιώνει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα αιτήματα και τις καταγγελίες των ενδιαφερομένων.
 • Εισηγείται σχετικώς στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να προτείνει την έκδοση απόφασης περί ίδρυσης, επέκτασης και κατάργησης λαϊκών αγορών από την οικεία Περιφέρεια.
 • Μεριμνά για την δημιουργία αγορών των καταναλωτών σε συνεργασία με τις Δημοτικές Κοινότητες με σκοπό την ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και αλληλέγγυων δράσεων μεταξύ των πολιτών, μέσω της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, καθώς επίσης και για την δημιουργία ευνοϊκότερων όρων διαβιώσεως των μικρών παραγωγών και μεταποιητών, μέσω της πρόσβασης τους σε αλληλέγγυες αγορές προϊόντων.
 • Μεριμνά και εισηγείται για την αξιοποίηση και τον επιμερισμό των εσόδων των ως άνω αγορών.
 • Μεριμνά σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την διάρκεια λειτουργίας και την επαναληψιμότητα των αγορών αυτών.
 • Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των προαναφερόμενων αγορών του Ν. 4497/2017 και προτείνει τρόπους για την βελτίωση τους.
 • Επιμελείται των όποιων αλλαγών στους κανονισμούς λειτουργίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

πληροφορίες

Λιοσίων 22, 104 38, Αθήνα

210 5277209 [email protected]