Τμηματάρχης: Χαλβατζά Ελένη
Τηλέφωνα: 210 5277280 – 7286
E-mail: [email protected]

Γραφείο Hλεκτροδοτούμενων Aκινήτων
Τηλέφωνα: 210 5277286 – 7279

Γραφείο Τέλους Ακινήτου Περιουσίας
Τηλέφωνα: 210 5277215 – 7297 – 7234

Γραφείο Ανεισπράκτων
Τηλέφωνα: 210 5277105 – 7193 – 7135
E-mail: [email protected]

Γραφείο Μη Hλεκτροδοτούμενων Aκινήτων
Τηλέφωνα: 210 5277282

Γραφείο διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων (Κ.Ε.Δ.Ε.)
Τηλέφωνα: 210 52777103, 210 5277223

 • Εκδίδει βεβαιώσεις περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π) σε περιπτώσεις μεταβίβασης της κυριότητος πάσης φύσεως ακινήτων.
 • Φροντίζει για τη βεβαίωση του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π) των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και την είσπραξη αυτού μέσω της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η) και των εναλλακτικών παρόχων.
 • Βεβαιώνει το Τ.Α.Π στους ιδιοκτήτες μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων.
 • Παραλαμβάνει τις υπεύθυνες δηλώσεις Τ.Α.Π. των δημοτών, που για πρώτη φορά επιθυμούν να δηλώσουν νεόδμητα ακίνητα.
 • Μετατρέπει τις τιμές ζώνης των ακινήτων σε κάθε αλλαγή των αντικειμενικών αξιών.
 • Φροντίζει για την βεβαίωση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας & φωτισμού και την είσπραξη αυτών μέσω Δ.Ε.Η. και εναλλακτικών παρόχων.
 • Φροντίζει για την βεβαίωση του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και την είσπραξη αυτού μέσω Δ.Ε.Η. και εναλλακτικών παρόχων.
 • Παρακολουθεί τα αρχεία των πρακτορείων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ζητώντας από αυτήν ηλεκτρονικά αρχεία των στοιχείων χρέωσης των τελών καθαριότητας και φωτισμού, του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και του Τ.Α.Π. όλων των υπόχρεων δημοτών στους λογαριασμούς ρεύματος που εκδίδονται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς παρόχους.
 • Βεβαιώνει τέλη καθαριότητας και φωτισμού για χώρους και ακίνητα που δεν καταβάλλουν τέλη μέσω Δ.Ε.Η. και εναλλακτικών παρόχων κατόπιν εκθέσεων ελέγχου των αρμοδίων για τις εμβαδομετρήσεις εξωτερικών υπαλλήλων του Τμήματος.
 • Παραλαμβάνει τις υπεύθυνες δηλώσεις μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων.
 • Πραγματοποιεί με τους εξωτερικούς υπαλλήλους του, αρμόδιους για τις εμβαδομετρήσεις, ελέγχους και επανελέγχους ακινήτων και ειδικότερα Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών, Ξενοδοχείων, Νοσοκομείων, Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, Αθλητικών και Επαγγελματικών χώρων καθώς και όσων άλλων χώρων απαιτείται και βεβαιώνει τις τυχόν διαφορές με τα επιβαλλόμενα από τον νόμο πρόστιμα.
 • Παραλαμβάνει από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς παρόχους τις αποστελλόμενες καταστάσεις ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών, Φ.Η.Χ. και Τ.Α.Π. και διενεργεί έρευνα για τη βεβαίωση αυτών σε χρηματικούς καταλόγους και είσπραξη μέσω Δήμου.
 • Προβαίνει βάσει νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων, σε διακανονισμό των χρεώσεων με δόσεις και προσδιορίζει τα πρόστιμα.
 • Παραλαμβάνει και ελέγχει τις υπεύθυνες δηλώσεις των δημοτών που επιθυμούν να ηλεκτροδοτήσουν νέους χώρους ή να επανασυνδέσουν παλαιότερους και χορηγεί σχετική βεβαίωση για την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με το αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης.
 • Φροντίζει για τη βεβαίωση του τέλους για τις εποχιακές επιχειρήσεις.
 • Παραλαμβάνει δηλώσεις για μειωμένα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για τις περιπτώσεις που προβλέπεται.
 • Παραλαμβάνει και καταχωρίζει σε ειδικό βιβλίο τις προσφυγές που υποβάλλονται από τους φορολογούμενους, συντάσσει τις αντίστοιχες εκθέσεις και αποστέλλει τους σχετικούς φακέλους στις Φορολογικές Επιτροπές δια του Τμήματος Βεβαίωσης Γενικών Εσόδων.
 • Παρακολουθεί την άσκηση ή μη εφέσεων, φροντίζει σε συνεργασία με την Νομική Διεύθυνση, για την ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής και στην συνέχεια ενημερώνει τους φακέλους και τις καρτέλες των φορολογουμένων, σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις.
 • Μεριμνά για την λήψη αποφάσεων προς επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων  ΔΤ. ΔΦ. ΤΑΠ.
 • Εισηγείται δια του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο έως τον μήνα Νοέμβριο κάθε έτους τον καθορισμό των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού (ανταποδοτικά) και του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων
 • Παρίσταται ως εκπρόσωπος του Δημάρχου ενώπιον των Διοικητικών δικαστηρίων κατά την εκδίκαση ασκηθέντων προσφυγών που αφορούν το Τμήμα.
 • Διεκπεραιώνει γενικά την αλληλογραφία του Τμήματος και τηρεί αρχείο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.

πληροφορίες

Λιοσίων 22, 104 38, Αθήνα

210 5277280 [email protected]