Τμηματάρχης: Νόνικας Δημήτριος
Τηλέφωνο: 210 5277201
E-mail: [email protected]

 • Παραλαμβάνει τις αιτήσεις καταλήψεως κοινόχρηστου χώρου (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικά καταστήματα, δεξαμενές υγρών καυσίμων, κ.λ.π) και τις αιτήσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για την έκδοση αδειών λειτουργικών στοιχείων (σκιαδίων, ξυλίνων δαπέδων, κ.λ.π), σύμφωνα με τα οριζόμενα για τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα και περίπτερα.
 • Οριοθετεί, σε άμεση συνεργασία με την Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων, καθορίζοντας τα τετραγωνικά μέτρα χρήσης κοινόχρηστου χώρου, που μπορεί να καταλαμβάνουν οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ή τα εμπορικά καταστήματα. Για την σύνταξη των πρακτικών αναζητά τις σχετικές γνωμοδοτήσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  (Υ.Π.Ε.Κ.Α) και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α), όπου απαιτείται.
 • Μεριμνά για την έκδοση αδειών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, καθώς και για την ανάκληση αυτών.
 • Επιμελείται την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την χορήγηση αδειών λειτουργίας και εκμετάλλευσης περιπτέρων. Στην αρμοδιότητα αυτή, περιλαμβάνεται το σύνολο της λειτουργίας και εκμετάλλευσης των περιπτέρων (αδειοδότηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, εκμίσθωση, μεταβίβαση, κ.λ.π).
 • Παραλαμβάνει τις αιτήσεις των διαφημιζόμενων, ελέγχει αυτές και εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα προς το Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών για την είσπραξη των αντίστοιχων ποσών και χορηγεί τις σχετικές άδειες.
 • Εισηγείται ετησίως προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των συντελεστών των πάσης φύσεως φόρων, τελών και δικαιωμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος.
 • Παραλαμβάνει και διεκπεραιώνει αιτήματα επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων των ενδιαφερόμενων.
 • Εισηγείται για τις άδειες προσωρινής κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για την διενέργεια εκδηλώσεων.
 • Έχει την ευθύνη μίσθωσης κοινοχρήστου χώρου για την προβολή υπαίθριαςδιαφήμισης.
 • Εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα προς την Διεύθυνση Οικονομικών για την είσπραξη των μισθωμάτων, α) από την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων, β) από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών.
 • Εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα για την είσπραξη δυνητικού τέλους, το οποίο αφορά στην τοποθέτηση στοιχείων λειτουργικού ή και διακοσμητικού εξοπλισμού επί κοινοχρήστου χώρου.
 • Παραλαμβάνει και διαχειρίζεται δεόντως τις εγγυητικές επιστολές αναγνωρισμένων χρηματοπιστωτικών οργανισμών ή ιδρυμάτων (συστημικών τραπεζών ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) αορίστου χρονικής διάρκειας, που αφορούν στην τοποθέτηση λειτουργικών στοιχείων.
 • Εκφράζει εγγράφως τις απόψεις της Υπηρεσίας στα Διοικητικά Δικαστήρια, κατόπιν ασκήσεως, από τους ενδιαφερόμενους, ενδίκων βοηθημάτων κατά διοικητικών πράξεων.
 • Διεκπεραιώνει γενικά την αλληλογραφία του Τμήματος και τηρεί αρχείο εισερχομένης και εξερχομένης αλληλογραφίας.

πληροφορίες

Λιοσίων 22, 104 38, Αθήνα

210 5277201 [email protected]