Τμηματάρχης: Κουρμπάνη Ζωή
Τηλέφωνα: 210 5277293, 210 5277261, 210 5277263, 210 5277268
E-mail: [email protected]

 • Παραλαμβάνει και εξετάζει αιτήσεις για την έκδοση και χορήγηση αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε) και συγκεκριμένα:

α) Κέντρων Διασκεδάσεως,

β) Παιδότοπων,

γ) Ψυχαγωγικών Τεχνικών Παίγνιων και

δ) αθλητικών εγκαταστάσεων

 • Εν συνεχεία, ελέγχει και αποστέλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικών Ελέγχων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοικήσεως, όταν υπάρχουν στην πληρότητα τους, σύμφωνα με τις ειδικές υγειονομικές διατάξεις και αποστέλλει στους αιτούντες έγγραφα για ελλιπή δικαιολογητικά στοιχεία ή για διευκρίνιση άλλων στοιχείων (π.χ., στοιχείων επί πολεοδομικών ή άλλων θεμάτων, κλπ.).
 • Χορηγεί άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας των ως ανωτέρω Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ή Επιχειρήσεων αφού έχει υποβληθεί το σύνολο των απαραιτήτων δικαιολογητικών ή τις αντικαθιστά λόγω μεταβίβασης κλπ.
 • Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητος Ζωής την έγκριση αδειών για την παροχή αμιγώς υπηρεσιών διαδικτύου, αλλά και άλλων περιπτώσεων.
 • Τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο έκδοσης  αδειών.
 • Παραλαμβάνει αποφάσεις που αφορούν προεγκρίσεις κέντρων διασκέδασης και παιδότοπων από τις επτά Δημοτικές Κοινότητες και ενημερώνει αντίστοιχα τους ενδιαφερομένους εγγράφως για το αποτέλεσμα. Στις θετικές περιπτώσεις, τους ενημερώνει για την υποβολή των προβλεπόμενων, από τις οικείες διατάξεις, δικαιολογητικών.
 • Επιμελείται την αλληλογραφία προς τους ενδιαφερόμενους, χορηγώντας βεβαιώσεις, κ.λ.π, καθώς και την υποβολή έγγραφων ερωτημάτων προς τη Νομική Διεύθυνση του Δήμου.
 • Ελέγχει τα δικαιολογητικά για την μεταβίβαση και αντικατάσταση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και χορηγεί βεβαιώσεις προς τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στις εφορίες για έναρξη εργασιών.
 • Διαμορφώνει αιτήσεις και καταστάσεις απαιτούμενων δικαιολογητικών με βάση την κείμενη νομοθεσία για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και φροντίζει, μέσω της Διευθύνσεως Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργανώσεως και Πληροφορικής, για την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο.
 • Εκδίδει το προβλεπόμενο παράβολο για την έκδοση των σχετικών αδειών.
 • Θεωρεί το βιβλίο καπνιζόντων. Τηρεί Αρχείο όλων των Αδειών που έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία, από την ανάληψη της αρμοδιότητας αυτής από τους Δήμους μέχρι σήμερα, καθώς και αρχείο αλληλογραφίας.
 • Προβαίνει στη χορήγηση αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου).
 • Ελέγχει και αποστέλλει στην Επιτροπή Καταλληλόλητας Κτιριακών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει για την δυνατότητα έκδοσης και χορήγησης αδείας λειτουργίας των ανωτέρω.
 • Μεριμνά για τη δημοσίευση των ως άνω στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Παραλαμβάνει με κάθε νόμιμο μέσο ή τρόπο (πχ, ηλεκτρονικά μέσω του Οργανωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ασκήσεως Δραστηριοτήτων Ελέγχου – Ο.Π.Σ.  Α.Δ.Ε. – του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, κλπ.) τις γνωστοποιήσεις των δραστηριοτήτων, που διέπονται και οριοθετούνται από το καθεστώς γνωστοποιήσεως του Ν.4442/2016 και κοινοποιεί αυτές εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών στις κατά νόμο αρμόδιες Υπηρεσίες.
 • Παραλαμβάνει τις Βεβαιώσεις εγκαταστάσεως δυνατότητας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) από τις επτά (7) Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αθηναίων.
 • Προβαίνει σε ανακοίνωση – γνωστοποίηση λειτουργίας εκθέσεων, πλην των διεθνών, με ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αθηναίων.
 • Εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακαποθηκών.
 • Χορηγεί βεβαίωση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών.
 • Παραλαμβάνει αιτήσεις σχετικές με την χορήγηση αδείας οίκων ανοχής για τις οποίες πρέπει να επιληφθεί ως καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσία.
 • Επιμελείται την έκδοση και ανανέωση των αδειών εγκατάστασης και χρήσης Οίκων Ανοχής.
 • Εκφράζει εγγράφως τις απόψεις της Υπηρεσίας στα Διοικητικά Δικαστήρια, κατόπιν άσκησης, από τους ενδιαφερόμενους, ενδίκων βοηθημάτων κατά διοικητικών πράξεων.
 • Εισηγείται την έκδοση και χορήγηση άδειας λειτουργίας Καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων έως πενήντα (50) κυβικών εκατοστών (50 cc).

Άδειες Καταστημάτων ανά Μήνα

πληροφορίες

Λιοσίων 22, 104 38, Αθήνα

210 5277293 [email protected]