Τμηματάρχης: Κρεμμύδας Περικλής
Τηλέφωνο: 210 5277353
E-mail: [email protected]

 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον/στην προϊστάμενο/νη της Διευθύνσεως.
 • Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα της Διευθύνσεως, διακινώντας την έντυπη και ηλεκτρονική αλληλογραφία. Τηρεί τα σχετικά αρχεία και αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές εφαρμογές.
 • Διεκπεραιώνει υπηρεσιακά θέματα απασχολήσεως του προσωπικού της Διευθύνσεως (άδειες, υπερωριακή εργασία, κ.λ.π)
 • Προγραμματίζει, σε συνεργασία με τα Τμήματα της Διευθύνσεως, την μηνιαία υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Διευθύνσεως, καθώς και την εργασία Κυριακών, αργιών και νυκτερινών ωρών, συντάσσοντας σχετικές καταστάσεις και αντιστοίχως, την απόφαση εγκρίσεως καταβολής αποζημιώσεως, την οποίαν αποστέλλει στην Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού γιά την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής.
 • Αποτυπώνει την υφισταμένη κατάσταση των διαδικασιών της Διευθύνσεως Δημοτικών Προσόδων με ηλεκτρονικά σχεδιαστικά μέσα (bpmn) και προτείνει στην Διεύθυνση αυτή, τρόπους ανασχεδιασμού για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της.
 • Επικαιροποιεί διαρκώς τα στοιχεία των καρτελών των υποχρέων καταβολής χρηματικών οφειλών της Διευθύνσεως Δημοτικών Προσόδων, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικών και διορθώνει τα λανθασμένα στοιχεία των καρτελών αυτών, εφόσον αυτό απαιτείται.
 • Ανιχνεύει τις ανάγκες των Τμημάτων της Διευθύνσεως Δημοτικών Προσόδων για την ηλεκτρονικοποίηση των υπηρεσιών τους, σχεδιάζει τις ανάγκες αυτές και συνεργάζεται με την Διεύθυνση Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβερνήσεως για την δημιουργία του σχεδιασμού αυτού.
 • Προτυποποιεί τις διοικητικές διαδικασίες των αντικειμένων της Διευθύνσεως Δημοτικών Προσόδων, ως προς την ορθή βεβαίωση των εσόδων, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.
 • Επιμελείται την σύνταξη μηνιαίων απολογιστικών στοιχείων, στατιστικών και αναφορών για τις επί μέρους λειτουργίες της Διευθύνσεως Δημοτικών Προσόδων, συγκεντρώνοντας τα στοιχεία των υπολοίπων Τμημάτων με τις λειτουργίες της Διευθύνσεως αυτής.
 • Παρακολουθεί το νομικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τις δράσεις των Τμημάτων της Διευθύνσεως Δημοτικών Προσόδων, επεξεργάζεται και υποβάλλει προτάσεις νομικού περιεχομένου, εφόσον αυτό απαιτείται, στους αρμοδίους φορείς.
 • Δύναται να επικουρεί τα υπόλοιπα Τμήματα της Διευθύνσεως ως προς την νομοτεχνική διαμόρφωση των σχεδίων των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων, οι οποίες αφορούν στο αντικείμενο της Διευθύνσεως και οι οποίες προβλέπονται αποκλειστικώς στις διατάξεις του άρθρου 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006, ως ισχύει).
 • Σχεδιάζει και επιμελείται τα δεδομένα, τα οποία θα αναρτηθούν στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S) του Δήμου Αθηναίων και τα οποία θα χρησιμοποιούν τα Τμήματα της Διευθύνσεως, σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
 • Μεριμνά διά των ανταποκριτών της Διεύθυνσης για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM).

πληροφορίες

Λιοσίων 22, 104 38, Αθήνα

210 5277353 [email protected]