/

Διεύθυνση Οικονομικών

Διευθυντής: Ξύστρας Χρήστος
Τηλέφωνα: 210 5277387 – 77386
E-mail: [email protected], [email protected]

Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.
Επιπλέον ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης είναι υπεύθυνος για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τα τμήματα που προΐσταται και εποπτεύει την ομαλή λειτουργία των εν λόγω οικονομικών υπηρεσιών, την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του φορέα, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, τη σχετική κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες του ΓΛΚ. Για την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων, ο προϊστάμενος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Είναι υπεύθυνος για το συντονισμό της προετοιμασίας του Μ.Π.Δ.Σ και του ετήσιου προϋπολογισμού του φορέα, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται από το ΓΛΚ και το εποπτεύον Υπουργείο και για τη διαβίβαση των προβλέψεων στον προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, μετά την έγκρισή τους από το όργανο διοίκησης του φορέα. Συντάσσει τις εκθέσεις του φορέα της παραγράφου 3 του άρθρου 45 και της παραγράφου 12 του άρθρου 54 του Ν.4270/14.
 2. Καταρτίζει προβλέψεις για τις μηνιαίες ταμειακές ανάγκες και παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού του φορέα σε μηνιαία βάση.
 3. Είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια όλων των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, για τη διασφάλιση της ορθής τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων και για τη διαβίβαση σε μηνιαία βάση όλων των απαραίτητων στοιχείων για τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στον προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών του εποπτεύοντος φορέα. Επίσης, εξασφαλίζει ότι ο φορέας του διαθέτει τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα για την επεξεργασία, την έγκριση και την παρακολούθηση όλων των δεσμεύσεων μέχρι την αποπληρωμή των σχετικών υποχρεώσεων.
 4. Υπογράφει την Πράξη Βεβαίωσης περί ύπαρξης πίστωσης στον προϋπολογισμό του δήμου και δέσμευσης αυτής για την πληρωμή της δαπάνης, που συντάσσεται επί της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης(Π.Δ.80/2016 Άρθρο  3 παρ.2) Επίσης υπογράφει  ή συνυπογράφει πράξεις εκκαθάρισης και χρηματικά εντάλματα πληρωμών και τις πράξεις ακύρωσης χρηματικών ενταλμάτων διαρκούντος του έτους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του β.δ.17.5/15.6.1959.
 5. Μεριμνά ώστε τα τιμολόγια αγαθών και υπηρεσιών να εξοφλούνται εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, μεριμνά για την εφαρμογή των αναφερομένων στην παράγραφο 7 του άρθρου 66 του Ν.4270/14.
 6. Συγκεντρώνει το σύνολο των πληροφοριών και στοιχείων που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του με τη συνδρομή όλων των υπηρεσιών του φορέα, που οφείλουν να παρέχουν έγκαιρα τα στοιχεία αυτά.
 7. Εφαρμόζει τις οδηγίες οικονομικής διαχείρισης που εκδίδονται από το ΓΛΚ και το εποπτεύον Υπουργείο και μπορεί να εισηγείται την εξειδίκευσή τους.

Περαιτέρω, ο προϊστάμενος/νη της Δ/νσης μεριμνά και για τα εξής:

 • Την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων στοιχείων για τον προϋπολογισμό του φορέα, στο εποπτεύον Υπουργείο, στο ΓΛΚ και στον Υπουργό Οικονομικών.
 • Την πιστή τήρηση των στόχων του ισοζυγίου,των ανωτάτων ορίων του προϋπολογισμού και του Μ.Π.Δ.Σ. του φορέα του, τη μη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και την ανάληψη υποχρεώσεων από το φορέα.
 • Την παροχή υποστήριξης και την εισήγηση στο ανώτατο όργανο διοίκησης του φορέα, με σκοπό τη βέλτιστη κατανομή των πόρων του φορέα.
 • Τη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές οδηγίες και εγκυκλίους που εκδίδει το Υπουργείο Οικονομικών και το ΓΛΚ.
 • Την είσπραξη των εσόδων του φορέα.
 • Τη σύσταση και την εφαρμογή εσωτερικών δικλείδων στη δημοσιονομική διαχείριση, αναφορικά τόσο με τις δαπάνες όσο και με την είσπραξη εσόδων.
 • Τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του φορέα.

Η Διεύθυνση Οικονομικών αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Προϋπολογισμού
β. Τμήμα Λογιστηρίου
γ. Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης και Εξόδων
δ. Τμήμα Εκκαθάρισης και Εντολής Δαπανών
ε. Τμήμα Εσόδων
στ. Τμήμα Μισθοδοσίας
ζ. Τμήμα Οικονομικής Παρακολούθησης Συμβάσεων

πληροφορίες

Λιοσίων 22, 104 38 Αθήνα

210 5277387 - 77386 [email protected]