Τμηματάρχης: Παφίτου Χριστίνα
Τηλέφωνο: 210 5277316 – 77316
Email: [email protected]

Ηλεκτρονικές Πληρωμές: 210 5277346, 210 5277347
E-mail: [email protected]

Κλήσεις ΚΟΚ: 210 5277251, 210 5277217, 210 5277278,  210 5277365
E-mail[email protected]

Κοινόχρηστοι Χώροι: 210 5277332-3
E-mail[email protected]

Επισιτιστικά: 210 5277330
E-mail[email protected]

Ανταποδοτικά Τέλη (Μόνο Ταμείο): 210 5277331
E-mail[email protected]

Μισθώματα: 210 5277312
E-mail[email protected]

Πολεοδομικά-Αποχέτευση: 210 5277307
E-mail[email protected]

Αναγκαστικά Μέτρα: 210 5277337-8
E-mail[email protected]

 • Επιμελείται την είσπραξη όλων των βεβαιωμένων εσόδων του Δήμου
 • Ελέγχει τα πάσης φύσεως έσοδα και καταχωρίζει το σύνολο των ημερησίων εισπράξεων ανά κατηγορία. Συντάσσει μηνιαίες ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις εισπράξεων.
 • Συγκεντρώνει τα γραμμάτια παραλαβής των ταμείων, τα ελέγχει και αποδίδει τις ημερήσιες εισπράξεις.
 • Τηρεί το αρχείο των τριπλοτύπων είσπραξης των εσόδων του Δήμου.
 • Δημιουργεί και εκδίδει γραμμάτια είσπραξης.
 • Ελέγχει χρηματικούς τίτλους που διαβιβάζονται στο ταμείο από τις υπηρεσίες του Δήμου και εκδίδει αποδεικτικά παραλαβής
 • Ενημερώνει τους χρηματικούς τίτλους για την άσκηση προσφυγών και διαμορφώνει αυτούς σύμφωνα με τις αποφάσεις των Επιτροπών Συμβιβασμού και του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
 • Φροντίζει για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου και για την είσπραξη όλων των νομοθετημένων εσόδων σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε.
 • Προωθεί τις εντολές κατασχέσεων προς τους δικαστικούς επιμελητές
 • Ορίζει και παρακολουθεί τα προγράμματα πλειστηριασμού και κατασχέσεων
 • Παρακολουθεί τη διεξαγωγή υποθέσεων που εκκρεμούν δικαστικά μέσω της Νομικής Διευθύνσεως και αποστέλλει νομικώς τεκμηριωμένη άποψη της Υπηρεσίας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο επί διορθώσεων, αναστολών και ανακοπών.
 • Επιμελείται της έρευνας ανεύρεσης οφειλετών.
 • Επιμελείται της αποστολής Ταμιακών Προσκλήσεων – Ειδοποιήσεων στους οφειλέτες
 • Διεκπεραιώνει τις ταχυδρομικές επιταγές.
 • Εισπράττει τα πρόστιμα παράνομης στάθμευσης.
 • Εισπράττει τις βεβαιωμένες και αβεβαίωτες κλήσεις.
 • Εξυπηρετεί τους δημότες, αποστέλλει και ταξινομεί τα ειδοποιητήρια που αφορούν μεγάλα ποσά.
 • Αποστέλλει τις καταστάσεις ελέγχου από κλήσεις (Σ.Ε.Σ.Ο.) στα αντίστοιχα τμήματα της τροχαίας
 • Διεκπεραιώνει την εσωτερική και εξωτερική αλληλογραφία
 • Επιμελείται της επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 • Συντάσσει την εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή και την αίτηση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης για τους δικαστικούς επιμελητές.
 • Συντάσσει τις εκθέσεις εντολών κατασχέσεων και προγραμμάτων.
 • Παρακολουθεί και εκκαθαρίζει τις πάσης φύσεως ηλεκτρονικές πληρωμές.

πληροφορίες

Λιοσίων 22, 104 38 Αθήνα

210 5277310 – 77310 [email protected]