Τμηματάρχης: Σαϊνίδου Σοφία
Τηλέφωνο: 210 5277352 – 77352
E-mail: [email protected], [email protected]

Οδηγός προς Δήμους για την εφαρμογή του Ν.4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις

 • Παρακολουθεί το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων (συμβάσεις εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών, οι συμφωνίες πλαίσιο, οι συμβάσεις παραχώρησης και τα δυναμικά συστήματα αγορών) και τη συναφή νομολογία των ευρωπαϊκών και εθνικών δικαστηρίων.
 • Καταρτίζει ηλεκτρονικό μητρώο συμβάσεων, όπου καταχωρίζονται στοιχεία όπως:
  1. η επωνυμία του αναδόχου,
  2. το είδος της προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου,
  3. το ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισμού,
  4. ο αριθμός της Απόφασης  Ανάληψης Υποχρέωσης  σύμφωνα με το   Π.Δ. 80/2016,
  5. στοιχεία που αφορούν το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας, το νομικό πλαίσιο, την ημερομηνία έναρξης και λήξης της σύμβασης, το στάδιο υλοποίησης και την κατάσταση πληρωμής.
 • Συνεργάζεται στενά με τη Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών και τα επιμέρους τμήματά της για ανταλλαγή στοιχείων και παροχή πληροφοριών.
 • Παρακολουθεί σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες την εξέλιξη του οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων σε σχέση με την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου και ενημερώνει αρμοδίως.
 • Συντάσσει με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους και μέχρι την 20η Φεβρουαρίου του επόμενου, ετήσια απογραφή των καταρτισθεισών συμβάσεων, για ποσά άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, εκ τελεσθεισών και μη με ειδική αναφορά στο υπολειπόμενο οικονομικό αντικείμενο για τις εκκρεμείς συμβάσεις.

πληροφορίες

Λιοσίων 22, 104 38 Αθήνα

210 5277352 – 77352 [email protected]