Τμηματάρχης: Παπαπέτρου Μαρία
Τηλέφωνο: 210 5277385 – 77385
E-mail: [email protected], [email protected]

 • Τηρεί τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία (Β.Δ. 17-5/ 15.6.1959, Ν. 4270/2014, Ν.4446/22-12-2016 κλπ.) Βιβλία και Στοιχεία.
 • Έχει την ευθύνη του ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και την εκκαθάριση των πάσης φύσεως δαπανών του δήμου , με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.
 • Έχει την ευθύνη της έκδοσης εντολής πληρωμής των πάσης φύσεως δαπανών του δήμου με βάση τα δικαιολογητικά στοιχεία που αποστέλλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και την ευθύνη έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
 • Έχει την ευθύνη της έκδοσης και τακτοποίησης των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 • Έχει την ευθύνη  για την έκδοση συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων
 • Έχει την ευθύνη της Ακύρωσης των Χρηματικών Ενταλμάτων.
 • Έχει την ευθύνη αποστολής των Χρηματικών Ενταλμάτων στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση του προληπτικού ελέγχου, για όσο χρόνο υφίσταται η συγκεκριμένη υποχρέωση
 • Έχει την ευθύνη αποστολής στοιχείων, καταστάσεων και Χρηματικών Ενταλμάτων στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου
 • Συντάσσει έγγραφα προς τις αρμόδιες κατά περίπτωση Διευθύνσεις του Δήμου για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών των δαπανών τους εφόσον κατά τον έλεγχό τους διαπιστώνονται θεραπεύσιμες ελλείψεις.
 • Συντάσσει έκθεση επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και την υποβάλλει μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων, με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθ. 26 του Ν. 4270/2014.
 • Έχει την ευθύνη της τήρησης των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, ως κάτωθι:
  1. Ημερολόγιο Χρηματικών Ενταλμάτων
  2. Βιβλίο Υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ)
  3. Βιβλίο χορηγούμενων προπληρωμών
 • Έχει την ευθύνη της έκδοσης εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και της εισήγησης στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Έχει την ευθύνη της τήρησης πρωτοκόλλου και αρχείου εκδιδομένων Χρηματικών Ενταλμάτων και διακίνησης της αλληλογραφίας.
 • Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των Πράξεων της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 • Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και μέριμνα για τον καταλογισμό των υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού.
 • Έχει την ευθύνη της ανάρτησης των Χρηματικών Ενταλμάτων στη Διαύγεια και το Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

πληροφορίες

Λιοσίων 22, 104 38 Αθήνα

210 5277385 – 77385 [email protected]