Τμηματάρχης: Σκλαβενίτης Περικλής
Τηλέφωνο: 210 5277325 – 77325
E-mail: [email protected], [email protected]

 • Τηρεί τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία (Β.Δ. 17−5/15.6.1959, Π.Δ. 315/1999) Βιβλία & Στοιχεία.
 • Καταρτίζει τις Οικονομικές καταστάσεις του Δήμου (Απολογισμό − Ισολογισμό – Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης – Προσαρτήματα Τέλους Χρήσεως).
 • Υποβάλλει τις Οικονομικές Καταστάσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας & λοιπούς φορείς.
 • Έχει την ευθύνη της καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία των παραστατικών κάθε δαπάνης πλην αυτών που καταχωρούνται από τους διαχειριστές αποθηκών των αρμόδιων διευθύνσεων.
 • Επιμελείται της σύνταξης περιοδικών και ετήσιων Απογραφών των πάσης φύσεως Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων, αναλωσίμων κ.λπ. υλικών, σε όλες ανεξαιρέτως τις Υπηρεσίες του Δήμου και σε συνεργασία με αυτές.
 • Παρακολουθεί την καθημερινή και μηνιαία διαμόρφωση της απολογιστικής κατάστασης εσόδων.
 • Τηρεί αρχείο ετήσιων απολογισμών εσόδων και εξόδων του Δήμου
 • Παραλαμβάνει απ’ ευθείας από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, (εκτός του πρώτου τιμολογίου-λογαριασμού που θα διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών), το σχετικό φάκελο προμήθειας των επόμενων λογαριασμών, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την καταχώρηση των τιμολογίων και την διαβίβασή τους στο Τμήμα Εκκαθάρισης και Εντολής Δαπανών για την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής.
 • Έχει την ευθύνη μηνιαίας καταχώρησης στατιστικών στοιχείων (Απολογισμού –Ισολογισμού) στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και της αποστολής οικονομικών στοιχείων μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας. Συντάσσει και αποστέλλει μηνιαίες αναφορές ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Υπουργείο Εσωτερικών και αναρτά στη Διαύγεια απολογιστικά στοιχεία εσόδων εξόδων. Υποβάλλει πίνακες με οικονομικά στοιχεία σε κρατικούς Οργανισμούς, Υπουργεία, Στατιστική Υπηρεσία κ.ά., και Reports προς όλους τους διεθνείς οργανισμούς.
 • Παρακολουθεί τους λογαριασμούς ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση, ενημερώνει το μητρώο παγίων και υπολογίζει τις αποσβέσεις. Παρακολουθεί τις επιχορηγήσεις, τα δάνεια, τους υπολόγους, τις Συμμετοχές. Καταχωρεί τα τιμολόγια παγίων και έργων. Ενημερώνει μεταβατικούς λογαριασμούς εσόδων και εξόδων.
 • Παρέχει στοιχεία για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών αναφορών σύμφωνα με τα εκάστοτε δημοσιονομικά πρότυπα.
 • Προβαίνει σε συμφωνία μεταξύ Γενικής Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης όλων των τραπεζικών λογαριασμών και του ταμείου του Δήμου
 • Μεριμνά για τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων στα Βιβλία του Δήμου.
 • Παρακολουθεί την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Δήμου
 • Καταχωρεί  στο Οικονομικό Πρόγραμμα τα εντάλματα προπληρωμής και εκδίδει το αντίστοιχο Γραμμάτιο Είσπραξης.
 • Εκδίδει τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις  που συνδέονται με το τηρούμενο λογιστικό σχέδιο και ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια όργανα του Δήμου με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες. Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου και τις υπόλοιπες δημοτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη των λογιστικών μεγεθών  και μεριμνά για την ετοιμασία περιοδικών οικονομικών αναφορών.
 • Διενεργεί την απόδοση κρατήσεων προμηθευτών και μισθοδοσίας και τη συμφωνία αυτών.
 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Οικονομικών (διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας κλπ.)
 • Μεριμνά για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπα Ε3,Ε2,Ε9,Ν,) έκτακτων περιοδικών ΦΠΑ, ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών,  μισθωτήρια ακινήτων καθώς και της συγκεντρωτικής κατάστασης προμηθευτών – πελατών, με στοιχεία που παρέδωσαν τα καθ’ ύλην αρμόδια τμήματα.
 • Αναρτά στο ΚΗΜΔΗΣ τα πρωτογενή και εγκεκριμένα αιτήματα, με τα οποία ζητείται η προμήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών, που αφορούν τη Διεύθυνση Οικονομικών.
 • Έχει την ευθύνη της καταχώρησης των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και της τήρησης του μητρώου αυτών.

Ισολογισμοί 2000 – 2022
Εκθέσεις Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

πληροφορίες

Λιοσίων 22, 104 38 Αθήνα

210 5277325 – 77325 [email protected]