Τμηματάρχης: Φανακίδης Δημήτριος
Τηλέφωνο: 210 5277309 – 77309
E-mail: [email protected], [email protected]

 • Τηρεί τα Λογιστικά Βιβλία, σύμφωνα με το απλογραφικό σύστημα και εκδίδει το Ημερήσιο και Μηνιαίο Δελτίο Ταμειακής Κατάστασης.
 • Είναι υπεύθυνο για την παραλαβή των καθημερινών εισπράξεων, των εισπράξεων από τα Περιφερειακά Ταμεία του Δήμου και την επιμέλεια της οργάνωσης, της παράδοσης και της αποστολής τους στην Τράπεζα, μέσω χρηματαποστολών, καθώς και τον έλεγχο και τη συμφωνία των παραδιδόμενων με τα λογιστικά βιβλία.
 • Επιμελείται της είσπραξης των πάσης φύσεως Τακτικών και Εκτάκτων Εσόδων του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών, μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π.), Σ.Α.Τ.Α., ειδικά επενδυτικά προγράμματα, Δ.Ε.Η. κ.λπ., εκτός αυτών που εισπράττει το Τμήμα Εσόδων.
 • Μεριμνά για την παραλαβή και επεξεργασία των Χρηματικών Ενταλμάτων Μισθοδοσίας και πάσης ιδίας φύσεως αμοιβών, καθώς και την οργάνωση και επιμέλεια της πληρωμής τους, σε συνεργασία και συναρμοδιότητα με το Τμήμα Μισθοδοσίας Προσωπικού.
 • Χορηγεί στους υπαλλήλους του (μόνιμους και ΙΔΑΧ) προκαταβολές έναντι της μισθοδοσίας τους για αντιμετώπιση σημαντικών λόγων προσωπικών, οικογενειακών, υγείας κλπ. Οι λεπτομέρειες χορήγησης αυτών (δικαιολογητικά, ανώτατο όριο προκαταβολών για τον Δήμο, ανώτατο ποσό προκαταβολής ανά αιτούντα, τρόπος / ποσό παρακράτησης κλπ) ως και οι γενικότερες διαδικασίες καθορίζονται με Απόφαση Δημάρχου.
 • Έχει την ευθύνη του προγραμματισμού και της διενέργειας -κατόπιν έγγραφης εντολής του Διευθυντή Οικονομικών και Δημοτικού Ταμία- των πληρωμών των Χρηματικών Ενταλμάτων και της υπογραφής της πράξης εξόφλησής τους.
 • Επιμελείται της απόδοσης των πάσης φύσεως κρατήσεων και φόρων υπέρ τρίτων, σε συνεργασία και συναρμοδιότητα με το Λογιστήριο της Διεύθυνσης Οικονομικών και σε συνεργασία με το Τμήμα Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών, το οποίο έχει την ευθύνη και αρμοδιότητα του προσδιορισμού των κρατήσεων μισθοδοσίας.
 • Έχει την ευθύνη απόδοσης στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
 • Έχει την ευθύνη ενημέρωσης των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων και την πληρωμή τους.
 • Ελέγχει τη νομιμοποίηση των δικαιολογητικών για την πληρωμή των δικαιούχων των Χρηματικών Ενταλμάτων, εκτός αυτών της μισθοδοσίας.
 • Τηρεί αρχεία των πληρωθέντων Χρηματικών Ενταλμάτων.
 • Εισηγείται την έκδοση των Τακτοποιητέων / Συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων.
 • Μεριμνά για την παρακολούθηση των τηρούμενων τραπεζικών λογαριασμών (δεσμευμένων ή μη) και των λογαριασμών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, εκτός των τραπεζικών λογαριασμών των Λεσχών Φιλίας.
 • Παρακολουθεί/Διαχειρίζεται ειδικά θέματα (κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου, Επενδυτικά/Αναπτυξιακά (ΕΣΠΑ)/Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα κ.λπ.).
 • Έχει την ευθύνη καταχώρησης των στοιχείων κατασχέσεων (εξαιρουμένων αυτών της μισθοδοσίας) και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα.
 • Έχει την ευθύνη παραγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.) στοιχείων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος, για την εξόφληση των σχετικών εκδιδόμενων Χρηματικών Ενταλμάτων (με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς).
 • Καταγράφει τις ταμειακές ανάγκες των Δημοτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό και συντονισμό της επιχορήγησης τους.
 • Χορηγεί στις Δημοτικές Επιχειρήσεις, στις οποίες το ποσοστό συμμετοχής του Δήμου Αθηναίων υπερβαίνει το 90%, ταμιακές διευκολύνσεις, πριν την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και κατόπιν εγγράφου εντολής του Δημάρχου προς το Δημοτικό Ταμία, έναντι υπογεγραμμένων προγραμματικών ή άλλων συμβάσεων προκειμένου να καταβάλουν ανελαστικές υποχρεώσεις τους σε Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και προς το προσωπικό τους. Οι ταμιακές αυτές διευκολύνσεις παρακρατούνται / συμψηφίζονται από τα σχετικώς εκδοθέντα χρηματικά εντάλματα.
 • Τηρεί το αρχείο των παραδιδόμενων κατά τα παρελθόντα έτη στο Δήμο Αθηναίων Εγγυητικών Επιστολών.
 • Εκδίδει Εγγυητικές Επιστολές.
 • Συντάσσει τις οικονομικές μελέτες για την ανάγκη σύναψης δανείων.
 • Είναι υπεύθυνο για την εκτίμηση και παρακολούθηση των δανειακών συμβάσεων του Δήμου, βάσει των τρεχουσών μακροοικονομικών δεδομένων, με σκοπό τον ακριβέστερο προσδιορισμό τόκων και χρεολυσίων, σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση.
 • Μεριμνά για την εξυπηρέτηση τοκοχρεωλυτικών δόσεων των δανειακών συμβάσεων του Δήμου.
 • Διενεργεί τη μελέτη και την εκπόνηση των ταμειακών προγραμμάτων ροής, ως και του σχετικού χρονολογίου, για την εξέλιξη των εισπράξεων-πληρωμών και της οικονομικής κατάστασης του Δήμου.
 • Είναι υπεύθυνο για τη συγκέντρωση και επεξεργασία οικονομικών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την παροχή αυτών σε φορείς, υπηρεσίες Κ.Ο.Κ., καθώς και τη δημιουργία οικονομικών εκθέσεων προς οίκους αξιολόγησης και λοιπούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.
 • Διενεργεί τη νομιμοποίηση εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων σε Πιστωτικά Ιδρύματα.
 • Διαμορφώνει ειδικές συμβάσεις με τράπεζες και φορείς, που αφορούν σε πληρωμές οφειλών δημοτών, μισθοδοσίας, πληρωμές Δήμου προς τρίτους, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

πληροφορίες

Λιοσίων 22, 104 38 Αθήνα

210 5277309 – 77309 [email protected]