Τμηματάρχης:  Καλλιόπη Πάλλη
Τηλέφωνο:  213 2082955
E-mail: [email protected]

 • Εκδίδει τεύχη διακηρύξεων διαδικασιών και σχέδια συμφωνητικών, λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές αρχές του ενωσιακού και εθνικού νομοθετικού και κανονιστικού δικαίου, καθώς και τη συναφή νομολογία των ευρωπαϊκών και εθνικών δικαστηρίων, περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 • Ενημερώνει το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Δημόσιων Συμβάσεων» υποβάλλοντας τα στοιχεία των επιμέρους σταδίων σύναψης σύμβασης.
 • Υποβάλλει τα αιτήματα εξαιρετικής διαδικασίας απευθείας ανάθεσης άνω των ορίων στην ΕΑΑΔΗΣΥ προς παροχή σύμφωνης γνώμης της τελευταίας.
 • Υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα και τον Δήμαρχο ετήσια έκθεση η οποία περιλαμβάνει αποτίμηση των πεπραγμένων του Τμήματος, σύμφωνα με το σκοπό και τις αρμοδιότητές του.
 • Παραλαμβάνει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή από το Τμήμα Προμηθειών, Προγραμματισμού, Τεκμηρίωσης Αιτημάτων & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τα ελεγχθέντα ως προς τη νομιμότητα και πληρότητα, αιτήματα των Διευθύνσεων του Δήμου που αφορούν σε προμήθεια αγαθών και παροχή γενικών υπηρεσιών.
 • Στις διαδικασίες απευθείας ανάθεσης συντάσσει και εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις Δημάρχου έγκρισης διενέργειας, τεχνικών στοιχείων και κατακύρωσης.
 • Ελέγχει τα υποβληθέντα έγγραφα και στοιχεία των Διευθύνσεων και των οικονομικών φορέων περί τήρησης των σχετικών διατάξεων του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου.
 • Στις ηλεκτρονικές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω και κάτω των ορίων καθώς και στις συνοπτικές διαδικασίες, εποπτεύει και συντονίζει την έναρξη αυτών, προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες σύνταξης και έκδοσης σχεδίου των όρων της διακήρυξης σύμφωνα με τα έγγραφα του εκάστοτε αιτήματος.
 • Εισηγείται και παρίσταται στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση του σχεδίου των όρων της διακήρυξης, των σχετικών τεχνικών στοιχείων (προδιαγραφές, μελέτη, συγγραφή υποχρεώσεων), για τη συγκρότηση των Επιτροπών Αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν.4412/2016, καθώς και για την έγκριση των πρακτικών της διαδικασίας καλώντας σε ακρόαση τους εκπροσώπους των Επιτροπών και των Διευθύνσεων για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων στο Σ.Ο.
 • Εκδίδει, καταχωρίζει και δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ΚΗΜΔΗΣ, στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ, στον ημερήσιο ή εβδομαδιαίο τοπικό Τύπο, τα απαιτούμενα δεδομένα (TED, Απόφαση Δημάρχου, Προκήρυξη, Διακήρυξη, Περίληψη) της εκάστοτε διαδικασίας.
 • Παρακολουθεί καθ’ όλες τις ημέρες και ώρες δημοσίευσης στο ΕΣΗΔΗΣ την πρόοδο της ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας προς αντιμετώπιση ερωτημάτων, υπομνημάτων ή και προδικαστικών προσφυγών των οικονομικών φορέων. Ειδικότερα διαχειρίζεται τα ηλεκτρονικά υποβληθέντα ερωτήματα και υπομνήματα, κοινοποιώντας αυτά στην αιτούσα Διεύθυνση εφόσον άπτονται της αρμοδιότητάς της.
 • Μεριμνά για την έγκαιρη αποστολή και υποβολή – αναλόγως της διαδικασίας – των απαντήσεων της Αναθέτουσας εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από τη διακήρυξη και το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.
 • Ειδικά στην περίπτωση υποβολής προδικαστικής προσφυγής, μεριμνά για την άμεση κοινοποίησή της στην αρμόδια Αρχή εξέτασης προσφυγών και σε κάθε συμμετέχοντα. Αποστέλλει ερωτήματα στην αιτούσα Διεύθυνση, στην Επιτροπή Διαγωνισμού και στη Νομική Διεύθυνση (αναλόγως της φύσης της προσφυγής) προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή των απόψεων της Αναθέτουσας εντός του προβλεπόμενου από τις σχετικές διατάξεις, χρονικού ορίου. Στην περίπτωση υποβολής ενστάσεων στο πλαίσιο συνοπτικού διαγωνισμού και διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, μεριμνά για την άμεση κοινοποίησή τους στην Επιτροπή Ενστάσεων προκειμένου να γνωμοδοτήσει επ’ αυτών. Στο πλαίσιο των ανωτέρω διαδικασιών οι αρμόδιες Διευθύνσεις και οι Επιτροπές συνεργάζονται και παρέχουν κάθε αναγκαία ή απαραίτητη σχετική με το ερώτημα, υπόμνημα ή προδικαστική προσφυγή πληροφορία και να συμμορφώνονται προς τους χρόνους απόκρισης που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και το έγγραφο του Τμήματος.
 • Παρέχει πληροφόρηση και υποστηρίζει τη λειτουργία και το έργο των Επιτροπών Διαγωνισμού. Αποτελεί το κεντρικό σημείο επικοινωνίας της Επιτροπής με τους οικονομικούς φορείς προκειμένου οι τελευταίοι να παρέχουν διευκρινίσεις κατά τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας.
 • Στην περίπτωση άγονης – εν όλω ή εν μέρει – διαδικασίας, αποστέλλει σχετικό ερώτημα στην αιτούσα Διεύθυνση περί της αναγκαιότητας επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων ή ματαίωσης της διαδικασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του Νόμου.
 • Συντάσσει τα σχέδια των συμφωνητικών και υποβάλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τον πλήρη φάκελο της διαδικασίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Επικοινωνεί προφορικά και εντύπως με το Ελ.Συν. προκειμένου να παρέχει πληροφορίες ή/και να αποστείλει συμπληρωματικά στοιχεία προς διασφάλιση έκδοσης πράξης για τη νομιμότητα της διαδικασίας.
 • Αποστέλλει ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες τις πράξεις και τα πρακτικά της διαδικασίας, στους Προσωρινούς Αναδόχους τις ειδοποιήσεις περί υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κοινοποιεί την Απόφαση Κατακύρωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο.
 • Μεριμνά για την υπογραφή των συμφωνητικών από τα συμβαλλόμενα μέρη κατόπιν προσκόμισης των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και της προβλεπόμενης εγγυητικής καλής εκτέλεσης ή και λειτουργίας προμήθειας.
 • Γνωστοποιεί το αποτέλεσμα της διαδικασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΚΗΜΔΗΣ κι ενημερώνει σχετικά τα συμβαλλόμενα μέρη και την αιτούσα Διεύθυνση.
 • Παραδίδει τον πλήρη έντυπο και ηλεκτρονικό φάκελο της διαδικασίας στο Τμήμα Προμηθειών, Προγραμματισμού, Τεκμηρίωσης Αιτημάτων & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησηςγια την εκτέλεση του συμφωνητικού.

πληροφορίες