Τμηματάρχης: Ιωαννίδου Ευδοξία
Τηλέφωνο: 210 5210635
E-mail: [email protected]

 • Επιβλέπει και συντονίζει τη συλλογή και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων σε όλες τις επιμέρους οργανικές ομάδες της Διεύθυνσης.
 • Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα της Δ/νσης, διακινεί την έντυπη και ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηρεί τα σχετικά αρχεία, αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Δήμου κλπ., καθώς και τα οικονομικά θέματα (προϋπολογισμός, δεσμεύσεις, αποδεσμεύσεις πιστώσεων, σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού για την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών, παρακολούθηση λογαριασμών, καθοδήγηση των υπολοίπων τμημάτων στη σύνταξη, διαβίβαση αιτημάτων στη Δ/νση Προμηθειών κλπ.
 • Πληροφορεί το κοινό και τους φορείς σχετικά με την δραστηριότητα της Δ/νσης σε συνεργασία με το αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων.
 • Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των χώρων της Διεύθυνσης συμπεριλαμβανομένων των χώρων των κοινωνικών δομών του Δήμου που τελούν υπό την ευθύνη της.
 • Μεριμνά για την ανάπτυξη και την λειτουργία πληροφορικών συστημάτων και τις βάσεις δεδομένων των ωφελουμένων (casemanagement)και των κοινωνικών φορέων για διευκόλυνση των παραπομπών των ωφελούμενων των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου σε συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση του Δήμου.
 • Οργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης του προσωπικού της Διεύθυνσης σε συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου ή και εισηγείται τη συμμετοχή σε ανάλογα προγράμματα που οργανώνουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς κατάρτισης.
 • Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου σε ότι αφορά τη Διεύθυνση.
 • Συντονίζει τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Υπό την εποπτεία και το συντονισμό του Προϊσταμένου της Δ/νσης φροντίζει για την εναρμόνιση της λειτουργίας του συνόλου των υπηρεσιακών μονάδων με τη δράση φορέων και δομών που δημιουργούνται στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων εθνικής κοινωνικής πολιτικής (π.χ. ΚΕΑ, ΤΕΒΑ, Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα Κοινότητας, κλπ).
 • Διαχειρίζεται και παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων της Διεύθυνσης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
 • Διεκπεραιώνει υπηρεσιακά θέματα απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης (άδειες, υπερωριακή εργασία κ.λπ.).
 • Προγραμματίζει την μηνιαία υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Δ/νσης, καθώς και την εργασία Κυριακών, αργιών και νυκτερινών ωρών, συντάσσοντας σχετικές καταστάσεις και αντίστοιχα την απόφαση έγκρισης καταβολής της αποζημίωσης, που αποστέλλει στη Δ/νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, για έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης, αποδεσμεύει τις σχετικές πιστώσεις, μεριμνά για την έναρξη των σχετικών διαγωνισμών και παρακολουθεί την εξέλιξή τους.
 • Μεριμνά διά των ανταποκριτών της Διεύθυνσης για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM)