Τμηματάρχης: Κυπραίος Παντελής
Τηλέφωνο: 210 5210706
E-mail: [email protected]

 • Σχεδιάζει, αναπτύσσει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής ένταξης.
 • Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί την δικτύωση τοπικών φορέων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (δομές του Δήμου και των Νομικών προσώπων, δομές κοινωνικής προστασίας και αντιμετώπισης της φτώχειας, δομές μη κυβερνητικών οργανώσεων κλπ.) με στόχο τον συντονισμό του κοινωνικού έργου τους.
 • Μεριμνά για την ανάπτυξη του Δικτύου Κοινωνικής Κατοικίας του Δήμου.
 • Σχεδιάζει και αναπτύσσει προγράμματα στήριξης της στέγης και της κατοικίας για αστέγους ή άτομα και οικογένειες που απειλούνται από αστεγία.
 • Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (χορηγούς κλπ.) για την παραχώρηση και ανακαίνιση κατοικιών και διαμερισμάτων για την ένταξή τους στο δίκτυο κοινωνικής κατοικίας του Δήμου.
 • Οργανώνει, συντονίζει και παρακολουθεί τη βραχυχρόνια φιλοξενία των οικογενειών στην κοινωνική κατοικία.
 • Υποστηρίζει την λειτουργία της διαπαραταξιακής επιτροπής για την κοινωνική κατοικία, η οποία εγκρίνει τους δικαιούχους του δικτύου κοινωνικής κατοικίας.
 • Σχεδιάζει, αναπτύσσει και μεριμνά για την προώθηση της απασχόλησης και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ένταξη στην αγορά εργασίας μέσω του Κέντρου Επανένταξης στην Εργασία (jobcenter).
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή των δράσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την προώθηση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) και κοινωνικών συνεταιρισμών περιορισμένης ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) για την κοινωνική επανένταξη των ευάλωτων ομάδων.
 • Παρακολουθεί και συμμετέχει σε διαδικασίες διαβούλευσης με τα όργανα της κεντρικής διοίκησης για το θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 • Συμμετέχει σε προγράμματα μελέτης και έρευνας στα πεδία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα.
 • Συλλέγει δεδομένα και πληροφορίες ώστε να λειτουργεί ως Κέντρο Πληροφόρησης και παραπομπής προς άλλα αρμόδια όργανα, φορείς και Υπηρεσίες.