/

Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης

Διευθυντής: Ρηγόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 210 3422055
Γραμματεία: 210 3402409, 210 3402442
E-mail: [email protected]

Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.

Η Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων
γ. Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας Εργασίας
δ. Τμήμα Αποκομιδής, Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών Συσκευασίας
δ1. Γραφείο Κίνησης Οχημάτων
ε. Τμήμα Επίβλεψης Λειτουργίας Υποδομών και Εγκαταστάσεων
στ.Τμήμα Οδοκαθαρισμού
ζ.Τμήμα Ειδικών Εργασιών

 

πληροφορίες

Ιερά Οδός 151, 122 41, Αθήνα

210 3402409 [email protected]