Τμηματάρχης: Σαμπέρης Θεόδωρος
Τηλέφωνο: 210 3402531
Πράξεις παράβασης κανονισμού καθαριότητας: 210 3402532, 210 3402533, 210 3402482
E-mail: [email protected]

  • Παρακολουθεί τα προγράμματα του επιχειρησιακού σκέλους των εργασιών της Διεύθυνσης και την ενημερώνει για την ποιότητα των αποτελεσμάτων τους.
  • Ενημερώνει τις υπόλοιπες Δ/νσεις του Δήμου για θέματα της αρμοδιότητάς τους για προβλήματα λειτουργίας της Πόλης που διαπιστώνει κατά τον καθημερινό έλεγχο.
  • Εφαρμόζει τον Κανονισμό Καθαριότητας και επιβλέπει τα πρόστιμα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας.
  • Διεκπεραιώνει αλληλογραφία σχετικά με τις Πράξεις με την Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων, Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, απαντήσεις στη Νομική Διεύθυνση και στα Διοικητικά Δικαστήρια προκειμένου να εκδικαστούν προσφυγές έναντι των πράξεων.
  • Αποστέλλει στους δημότες απαντήσεις σχετικά με τις πράξεις Κανονισμού Παράβασης, μετά την λήξη της διαδικασίας των ενστάσεων που υποβάλλουν στο Τμήμα.
  • Διατηρεί αρχείο πράξεων Παραβάσεων Κανονισμού Καθαριότητας.
  • Εποπτεύει και ελέγχει μέσω των ανταποκριτών του CRM την ορθή λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος στη Διεύθυνση, έχοντας την ευθύνη της διανομής των αιτημάτων στα αρμόδια Τμήματα, της συλλογής των απαντήσεων από αυτά και της έγκαιρης αποστολής τους στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας & Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών.

πληροφορίες