/

Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τμηματάρχης: Τσιμπλιάρης Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο: 210 3402426
Γραμματεία: 210 3402438, 210 3402439, 210 3402474, 210 3402530
E-mail[email protected]

 • Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από τις δράσεις που αναπτύσσει η Διεύθυνση.
 • Σχεδιάζει το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών και καταγράφει τα αιτήματα των Τμημάτων με τις ανάγκες προμήθειας  υλικών, μηχανημάτων και ανάθεσης υπηρεσιών της Διεύθυνσης.
 • Μεριμνά για τον ανεφοδιασμό όλων των υλικών, εργαλείων και εξοπλισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις – ανάγκες των υπολοίπων τμημάτων.
 • Σχεδιάζει και εισηγείται τα μέσα που είναι κατάλληλα και τις ποσότητες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση του έργου της Διεύθυνσης
 • Παρακολουθεί τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης και συντάσσει τις προτάσεις ανάληψης δαπάνης και τις εγκρίσεις πιστώσεων προς την Οικονομική Επιτροπή.
 • Υποβάλει στη Διεύθυνση Οικονομικών προτάσεις διαμόρφωσης και τυχόν αναμορφώσεις του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
 • Καταρτίζει το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης καθώς και το Τεχνικό Πρόγραμμα της Διεύθυνσης.
 • Αποστέλλει στη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων στο Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ, την πρόταση διαμόρφωσης του Προϋπολογισμού του επόμενου έτους με σκοπό τον καθορισμό του ύψους των ανταποδοτικών τελών.
 • Τηρεί μητρώο όλων των εργαζομένων στη Διεύθυνση κατά τμήμα, κλάδο και ειδικότητα και εισηγείται προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού τη στελέχωση των Τμημάτων της Διεύθυνσης.
 • Συγκεντρώνει και παρακολουθεί τα ημερήσια δελτία παρουσίας των εργαζομένων της Διεύθυνσης.
 • Αποδελτιοποιεί και συντάσσει τα σχετικά παραστατικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για την έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και διατηρεί το Αρχείο της Διεύθυνσης.
 • Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Διεύθυνσης.
 • Παραλαμβάνει και αποστέλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού τα έντυπα των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων.
 • Είναι υπεύθυνο για τις διαδικασίες έκδοσης αποφάσεων που αφορούν Άδειες κατ’ εξαίρεση οδήγησης εργαζομένων καθώς και Αδειών που αφορούν οχήματα τα οποία κινούνται εκτός ορίων Νομού Αττικής.
 • Μεριμνά για την εκπόνηση μελετών όπου αυτές απαιτούνται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Δ/νσης.
 • Συγκεντρώνει και αποστέλλει στη Διεύθυνση Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας & Τεκμηρίωσης, Στρατηγικού Σχεδιασμού-Προγραμματισμού το απαραίτητο υλικό για την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου σχετικά με τις δράσεις της καθαριότητας.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες επιμόρφωσης, κατάρτισης και ενημέρωσης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Προτείνει την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που απαιτείται από τις δράσεις αυτές. Εισηγείται τη συμμετοχή των υπαλλήλων σε σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια. Παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού.
 • Φροντίζει για την υλοποίηση οδηγιών σχετικά με τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων της Δ/νσης, κατά το μέρος που αφορά στις οικείες αρμοδιότητες, εξασφαλίζοντας κατάλληλους χώρους για τον Ιατρό Εργασίας και τους νοσηλευτές και μεριμνώντας για την τακτική προσέλευση των εργαζομένων.
 • Τηρεί μητρώο εργατικών ατυχημάτων
 • Συντάσσει καταστάσεις των εργαζομένων της Διεύθυνσης για τη χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), γάλακτος, εμβολίων κλπ. και τις διαβιβάζει στη Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με τους Τεχνικούς Ασφαλείας.
 • Φροντίζει σχετικά με την παραλαβή και διανομή των ως άνω ειδών.
 • Παρακολουθεί την υλοποίηση των σεμιναρίων σχετικών με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων της Διεύθυνσης.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης, αποδεσμεύει τις σχετικές πιστώσεις, μεριμνά για την έναρξη των σχετικών διαγωνισμών και παρακολουθεί την εξέλιξή τους.
 • Μεριμνά διά των ανταποκριτών της Διεύθυνσης για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επιμελείται των αιτημάτων των πολιτών, τα οποία λαμβάνει από το ηλεκτρονικό σύστημα CRM, φροντίζοντας για την έγκαιρη αποστολή των απαντήσεων προς τους ενδιαφερομένους, μέσω των ανταποκριτών CRM.

πληροφορίες