Τμηματάρχης: Γαλαίος Μηνάς
Τηλέφωνο: 210 3402402
Αποκομιδή απορριμάτων, Πλύσιμο δρόμων: 210 3422316
Γραφείο Κάδων: 210 3422796, 210 3467720
E-mail: [email protected]

  • Καταρτίζει τα προγράμματα και έχει την ευθύνη της υλοποίησης των εργασιών αποκομιδής των παραγομένων απορριμμάτων και της μεταφοράς τους στους προβλεπόμενους χώρους τελικής διάθεσης. Συνεργάζεται με τους υπεύθυνους λειτουργίας και διαχείρισης των χώρων τελικής διάθεσης των συλλεγόμενων απορριμμάτων που το αφορούν, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία των εργασιών αποκομιδής
  • Μεριμνά για την αποκομιδή των απορριμμάτων των δημοτικών και λαϊκών αγορών, των ιδρυμάτων, νοσοκομείων, βιομηχανιών, ξενοδοχείων και λοιπού εμπορικού βιομηχανικού κόσμου, καθώς και τυχόν άλλων ροών (πλην βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας προερχόμενα από τις σχεδιασμένες ειδικές ροές αποβλήτων), όπως αυτές περιγράφονται κάθε φορά στον Εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων
  • Στελεχώνει όλα τα προγράμματα με το απαραίτητο εργατικό προσωπικό.
  • Τοποθετεί, όπου προβλέπεται ή είναι αναγκαίο, τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων (Containers, σταθεροί συμπιεστές συλλογής απορριμμάτων) και έχει την ευθύνη καθαρισμού τους.
  • Συνεργάζεται με τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής και παρακολουθεί την ομαλή λειτουργία των χώρων τελικής διάθεσης απορριμμάτων.
  • Τοποθετεί, όπου είναι αναγκαίο, κάδους προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων και έχει την ευθύνη καθαρισμού και επισκευής τους. Ενημερώνει το Τμήμα Σχεδιασμού Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τυχόν ελλείψεις αυτών.
  • Ομοίως επιμελείται των υποδείξεων του Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας Εργασίας και των αντίστοιχων απαντήσεων προς αυτό. Τηρεί αρχείο των πεπραγμένων του και απαντά σε αιτήματα, παράπονα ή καταγγελίες.
  • Καταγράφει και συγκεντρώνει στοιχεία και ζυγολόγια που αφορούν την εκτέλεση των προγραμμάτων αποκομιδής και τα αποστέλλει στο Τμήμα Σχεδιασμού Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

πληροφορίες