Τμηματάρχης: Γεωργαντάς Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο: 210 3402445
Γραμματεία: 210 3402476
Εγκαταλελλειμένα Οχήματα: 210 3470763
Ανακύκλωση- Γραφείο Ροών:
210 3402435
E-mail:
 [email protected]

 • Σχεδιάζει την ολοκληρωμένη διαχείριση του συνόλου των αστικών στερεών αποβλήτων, με βάση την ιεράρχηση διαχείρισης αποβλήτων που ισχύει στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και σε συμφωνία με τον Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων.
 • Εισηγείται τους ποσοτικούς στόχους του Δήμου για την Ανακύκλωση και Ανάκτηση Υλικών
 • Αξιολογεί τα προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων και προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες.
 • Συνεργάζεται με τους υπεύθυνους φορείς λειτουργίας και διαχείρισης των χώρων τελικής διάθεσης των συλλεγόμενων απορριμμάτων που το αφορούν, διασφαλίζοντας την ομαλή τους λειτουργία.
 • Συνεργάζεται με τα υπάρχοντα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και εισηγείται στον ΕΟΑΝ τη δημιουργία νέων συστημάτων.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα αξιοποίησης ροών αποβλήτων παράλληλα με τα εγκεκριμένα συστήματα.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί την αξιοποίηση των βιοαποβλήτων επιλέγοντας την πιο βιώσιμη μέθοδο διαχείρισής τους.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα ανάκτησης ενέργειας από δημοτικά απόβλητα (πχ. τηγανέλαια, βιομάζα κλπ.).
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και μείωσης της παραγωγής αποβλήτων.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού σχετικά με την διαχείριση αποβλήτων.
 • Υλοποιεί προγράμματα με σκοπό την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης.
 • Συνάπτει όλες τις συμβάσεις που σχετίζονται με την αξιοποίηση των αποβλήτων.
 • Μεριμνά για την αποκομιδή των βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας προερχόμενα από τις σχεδιασμένες ειδικές ροές αποβλήτων.
 • Φροντίζει για τον εντοπισμό, καταγραφή και απόσυρση των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων κατηγοριών Μ1, Ν1 και τρίκυκλων μηχανοκίνητων οχημάτων με ίδια μέσα ή με την ανάθεση σε νόμιμο ανάδοχο εκ των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
 • Φροντίζει για τον εντοπισμό, καταγραφή και απόσυρση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, πλην της κατηγορίας Μ1, Ν1 και τρίκυκλων μηχανοκίνητων οχημάτων  στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Δ.Δ.Δ.Υ.)  σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές
 • Τηρεί αρχείο των πεπραγμένων του και απαντά σε αιτήματα, παράπονα ή καταγγελίες δημοτών.

πληροφορίες